Sökning: "“Intimate partner violence”"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden “Intimate partner violence”.

 1. 1. Våld är våld - En kvalitativ studie om svenska polisers resonemang kring våld i samkönade parrelationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Madeleine Jönsson; Caroline Eklund; [2017]
  Nyckelord :Same-sex domestic violence; intimate partner violence; police; perception; homosexuality.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine how Swedish police officers reason about domestic violence in bisexual and homosexual relationships. The study involved six officers serving with varied work experience and age, stationed at different locations in southern Sweden. LÄS MER

 2. 2. Att lyssna, bry sig och låta kvinnan prata : En intervjustudie om mötet med den våldsutsatta kvinnan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johan Lundström; Stina Larsson; Maja Bahlmann; [2017]
  Nyckelord :Intimate Partner Violence; Våldsutsatta Kvinnor; Vårdpersonal; Sjuksköterska; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett utbrett problem som sträcker sig över alla geografiska områden och samhällsklasser. Vårdpersonal har goda förutsättningar att känna igen signaler och ta upp frågan, men empiriska bevis tyder på att de är ovilliga eller saknar kunskap att ta upp den. LÄS MER

 3. 3. Att identifiera våld i nära relationer : En systematisk litteraturstudie över hinder vårdpersonal kan möta.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Fanny Eriksson; [2017]
  Nyckelord :IPV Intimate partner violence .; Våld i nära relationer; hinder; identifiera; vårdpersonalens roll.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem. Främst drabbar det kvinnor som i högre grad än män utsätts för upprepat våld och våldet tenderar också att vara grövre. Våldet har många negativa konsekvenser på kvinnans hälsa, både fysiska och psykiska. De våldsutsatta kvinnorna söker ofta vård på bl. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors frågor om våld i nära relation : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elina Jorild; Niki Karanikas; [2017]
  Nyckelord :intimate partner violence; violence against women; nurse; screening; partner violence; våld i nära relation; våld mot kvinnor; sjuksköterska; screening; partnervåld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld är en bidragande faktor till kvinnors ohälsa världen över. Syfte: Studiens syfte var att undersöka i vilken utsträckning sjuksköterskor ställer frågor om våld i nära relation (intimate partner violence, IPV) till sina patienter samt, om det finns skillnader mellan olika grupper sjuksköterskor angående benägenhet att ställa frågor om våldsutsatthet. LÄS MER

 5. 5. Våld i nära relationer : utsatta kvinnors upplevelser av bemötandet i vården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Lina Gorthe; Sandra Svanberg; [2017]
  Nyckelord :Experience of care; Intimate partner violence; Professional-patient relations; Violence against women; Women’s health.;

  Sammanfattning : Författarna har studerat hur kvinnor utsatta för våld i en nära relation upplever bemötandet i vården, genom granskning av elva kvalitativa studier. Resultatet visar att känslan av skuld och skam är stor hos kvinnor som utsätts för våld i en nära relation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet “Intimate partner violence”.

Din email-adress: