Sökning: "”FN:s konvention om barnets rättigheter”"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden ”FN:s konvention om barnets rättigheter”.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn som far illa.

  Magister-uppsats,

  Författare :Sophie Lindén; Caroline Malmsjö; [2018]
  Nyckelord :Erfarenheter; Barn som far illa; Familjecentrerad vård;

  Sammanfattning : Inledning: Den svenska hälso-och sjukvården för barn ska bedrivas i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter. I konventionen står att alla barn har rätt till skydd mot fysiskt eller psykiskt våld, vanvård, övergrepp och utnyttjande av förälder eller annan som tar hand om barnet. LÄS MER

 2. 2. På lika villkor : En studie om medborgardialog med barn och unga

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :John Ljungberg; Ebba Lövehed; [2018]
  Nyckelord :barn; unga; medborgardeltagande; medborgardialog; medborgare; dialog; deltagande; fysisk planering; Barnkonventionen;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om barn och ungas deltagande i den kommunala fysiska planeringen.  Problematiken i den fysiska planeringens dialog- och samrådsprocesser grundar sig i att det deltagande som möjliggörs i det traditionella samrådsmötet inte är tillgängligt för alla. LÄS MER

 3. 3. Implementering av barnkonventionens artikel 31 vid svenska folkbibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sofia Gullö; [2017]
  Nyckelord :Implementation; the UNCRC; Article 31; Public Libraries; the Street-level bureucracy approach; implementering; barnkonventionen; artikel 31; folkbibliotek; närbyråkratperspektivet;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att bidra till en fördjupad förståelse av implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Detta har genomförts genom en undersökning av implementering av barnkonventionens artikel 31 i barnverksamheten vid sex svenska folkbibliotek och av hur tre särskilda faktorer: handlingsfrihet, ansvarighet och resurser, som valts med utgångspunkt i närbyråkratperspektivet, påverkat implementeringen. LÄS MER

 4. 4. Barnets bästa i Sverige och USA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Furukrantz; [2017]
  Nyckelord :familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : FN:s konvention om barnets rättigheter(Barnkonventionen) föreskriver i sin tredje artikel att barnets bästa ska komma i det främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Sverige har implementerat principen om barnets bästa i FB 6 kap 2a§ där det föreskrivs att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. LÄS MER

 5. 5. Barnets bästa och barnets rättigheter i vårdnadstvister : ”Se mig, hör mig!”

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Amanda Friberg; Marta Danho; [2017]
  Nyckelord :Barnets bästa; vårdnadstvist; barnperspektiv; barnrättsperspektiv; barnrätt;

  Sammanfattning : Barn saknar rättslig handlingsförmåga och kan således inte föra sin egen talan. Det blir därmed lagstiftarens uppgift att skydda och värna om barns rättigheter vid vårdnadstvister där föräldrarnas konflikt har en tendens att komma i första hand. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ”FN:s konvention om barnets rättigheter”.

Din email-adress: