Sökning: "”FN:s konvention om barnets rättigheter”"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden ”FN:s konvention om barnets rättigheter”.

 1. 1. Implementering av barnkonventionens artikel 31 vid svenska folkbibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sofia Gullö; [2017]
  Nyckelord :Implementation; the UNCRC; Article 31; Public Libraries; the Street-level bureucracy approach; implementering; barnkonventionen; artikel 31; folkbibliotek; närbyråkratperspektivet;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att bidra till en fördjupad förståelse av implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Detta har genomförts genom en undersökning av implementering av barnkonventionens artikel 31 i barnverksamheten vid sex svenska folkbibliotek och av hur tre särskilda faktorer: handlingsfrihet, ansvarighet och resurser, som valts med utgångspunkt i närbyråkratperspektivet, påverkat implementeringen. LÄS MER

 2. 2. Barnets bästa i Sverige och USA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Furukrantz; [2017]
  Nyckelord :familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : FN:s konvention om barnets rättigheter(Barnkonventionen) föreskriver i sin tredje artikel att barnets bästa ska komma i det främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Sverige har implementerat principen om barnets bästa i FB 6 kap 2a§ där det föreskrivs att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. LÄS MER

 3. 3. Barnets bästa och barnets rättigheter i vårdnadstvister : ”Se mig, hör mig!”

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Amanda Friberg; Marta Danho; [2017]
  Nyckelord :Barnets bästa; vårdnadstvist; barnperspektiv; barnrättsperspektiv; barnrätt;

  Sammanfattning : Barn saknar rättslig handlingsförmåga och kan således inte föra sin egen talan. Det blir därmed lagstiftarens uppgift att skydda och värna om barns rättigheter vid vårdnadstvister där föräldrarnas konflikt har en tendens att komma i första hand. LÄS MER

 4. 4. Är det möjligt att göra som Idrotten vill? : En fallstudie om idrottsföreningars möjligheter att bedriva en barn- och ungdomsverksamhet som överensstämmer med idrottsrörelsens riktlinjer

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Michael Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Barn- ungdomsidrott; utbildning; idrottsföreningar; policydokument; Idrotten vill;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of the study was to examine associations' views on their ability to conduct their activities in accordance with the Swedish policy document for sport, Idrotten vill to include the UN Convention on the Rights of the Child. More specifically, the study has investigated the extent to which the associations allow children and young people to participate and what a participation for a child and youth includes, as well as what obstacles and opportunities the association's representatives identify for the implementation of the sports movement's guidelines. LÄS MER

 5. 5. Återfall i brottslighet efter sluten ungdomsvård - En studie om hantering av unga lagförbrytare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nina Erlandsson; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; återfall; ungdomskriminalitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Recidivism has always been a common problem. Young people, who are convicted and subjected to closed institutional youth care detention (LSU) runs, due to their young age, a particularly high risk to reoffend. Swedish criminal statistics shows that as many as 60 percent relapse into crime within a year. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ”FN:s konvention om barnets rättigheter”.

Din email-adress: