Sökning: "ANNA"

Visar resultat 1 - 5 av 10137 uppsatser innehållade ordet ANNA.

 1. 1. DET OKROSSBARA GLASTAKET I SVENSK POLITIK? En kvalitativ studie om porträtteringen av svenska kvinnliga partiledare i media i samband med deras avgång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Axman; Maja Frendin; [2018-02-12]
  Nyckelord :Gudrun Schyman; Mona Sahlin; Anna Kinberg Batra; kvinnlig politiker; partiledare; porträttering; avgång; könsstereotyper; textanalys; genus; politik; Aftonbladet; Svenska Dagbladet;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT 2017Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 46Antal ord: 15 985Nyckelord:Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska kvinnliga partiledare harporträtterats i svensk media i samband med deras avgångar och undersöka om det skett någon förändring över tid ur ett genusperspektiv.Teori: Medielogik, dagordningsteori, framing, genusteori. LÄS MER

 2. 2. Att synliggöra läroplanen – En fokusgruppsstudie om lärares uppfattningar kring arbetet med läroplanen och betydelsen av att synliggöra den

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Anna Johannesson; [2018-02-07]
  Nyckelord :Synlig undervisning; synligt lärande; medierande redskap; kollegialt lärande; effektiv undervisning; ökad måluppfyllelse;

  Sammanfattning : Att synliggöra kunskapsmålen i undervisningen är något jag uppfattat inte ses som en självklarhet hos alla verksamma lärare ute i skolorna. Läroplanen är det styrdokument lärarna ska förhålla sig till när de utformar sin undervisning men eleverna får inte alltid veta bakgrunden till varför de ska lära sig vissa moment. LÄS MER

 3. 3. Diskriminering av kvinnliga polska migranter i Storbritannien: en kvalitativ intervjustudie av diskriminering och stigmatisering i ljuset av Brexit

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Jachowicz; [2018-02-06]
  Nyckelord :diskriminering; etnisk diskriminering; diskriminering på etniska grunder; ethnic penalties; stigmatisering; intersektionalitet; genus; etnicitet; dubbel diskriminering; intern diskriminering; etniska minoriteter; minoriteter; Storbritannien; Brexit; stigmatization; intersectionality; gender; ethnicity; double discrimination; discrimination; internal discrimination; ethnic minorities; Great Britain;

  Sammanfattning : This bachelor thesis investigates experiences of discrimination among Polish female migrantsworking in Great Britain in jobs that do not correspond to their degrees and qualifications from Poland. The overarching question is; What experiences do female Polish migrants have ofdiscrimination and stigmatization on the grounds of ethnicity and gender, and what implications dothese experiences have? This question is explored through ten semi-structured interviews, collected in Great Britain. LÄS MER

 4. 4. Politik, kostnadseffektivitet och standardisering. - Om socialarbetares upplevelser av handlingsutrymme på en vuxenenhet i socialtjänsten.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Hedlund; [2018-02-05]
  Nyckelord :handlingsutrymme; diskretion; standardisering; kostnadseffektiviet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka vad socialarbetare på en vuxenenhet upplever påverkar deras handlingsutrymme och möjligheter att fatta beslut utifrån vilka behov som framkommer i utredningarna. Materialet utgjordes av halvstrukturerade intervjuer med sju socialarbetare på en Vuxenenhet. LÄS MER

 5. 5. Lagom bra. En konstruktionsgrammatisk undersökning av [rätt/ganska/halv-/lagom ADJEKTIV/ADVERB].

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Rundlöf; [2018-01-29]
  Nyckelord :Gradadverbial; korpusstudie; konstruktionsgrammatik;

  Sammanfattning : Följande uppsats syftar till att undersöka användandet och utbredningen av konstruktioner som verkar till att gradera adjektiv och adverb till ett medelvärde. Konstruktionerna som står i centrum är följande:[rätt ADJEKTIV/ADVERB][ganska ADJEKTIV/ADVERB][halv-ADJEKTIV/ADVERB][lagom ADJEKTIV/ADVERB]Konstruktionerna undersöks metodiskt i Korp, Språkbankens sökverktyg för textkorpusar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ANNA.

Din email-adress: