Sökning: "ASL- Att Skriva sig till Läsning"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden ASL- Att Skriva sig till Läsning.

 1. 1. Läs – och skrivutveckling i årskurs 1-3 – En svårighet eller bara svårt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Maria Krona; [2018-02-08]
  Nyckelord :anpassning; språkundervisning; läs – och skrivutveckling; metoder;

  Sammanfattning : Med revideringen av läroplanen 2016 infördes det ett kunskapskrav i svenska för elever i årskurs 1 i läsning vilket ökar kraven på att lärare använder metoder som hjälper eleverna att nå dessa mål. För att alla elever ska ges möjlighet att uppnå kraven i läsning och skrivning är det upp till lärare att själva välja metoder för deras utveckling. LÄS MER

 2. 2. Vilka möjligheter och begränsningar finns i arbetet med digitala verktyg i den tidiga läs- och skrivutvecklingen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecca Ekstrand; Elin Larsson; [2018]
  Nyckelord :ASL; Digitala resurser; Digitala verktyg; Digital immigrants; Digital natives; Grundskola; IKT;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt är att belysa hur digitala resurser används i arbetet med läs- och skrivutveckling ur ett f-3-perspektiv. Utifrån vetenskapliga artiklar presenterar vi olika perspektiv kring området. Artiklarna är vetenskapligt granskade och hämtade från sökmotorn Libsearch. LÄS MER

 3. 3. Att skriva sig till läsning hos elever med svenska som andraspråk- En studie om lärarens perspektiv och erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Susete Johansson; [2017-11-13]
  Nyckelord :ASL- Att Skriva sig till Läsning; läs-och skrivinlärning; IKT - Information- och kommunikationsteknik; dator; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Dagens läroplan synliggör datorns betydelse inom läs- och skrivinlärning och har därmed påverkat hur undervisningen ska se ut (Skolverket, 2016). Den har numera reviderats och det finns även krav för läs- och skrivfärdigheter i svenska och svenska som andraspråk i slutet av årskurs 1. LÄS MER

 4. 4. Att lära sig läsa och skriva med ASL. En kvalitativ studie om lärares upplevelser av ASL i relation till läs- och skrivsvårigheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Lennartsson; [2017-11-10]
  Nyckelord :Att skriva sig till läsning; läs- och skrivsvårigheter; läs- och skrivinlärning; IKT – Information- och kommunikationsteknik; dator; stödinsatser;

  Sammanfattning : Att lära elever läsa och skriva är två av skolans viktigaste uppdrag men vägen dit kan se olika ut för elever. Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter och svårigheter lärare i årskurs F-2 anser att ASL bidrar till när elever med läs- och skrivsvårigheter ska lära sig läsa och skriva. LÄS MER

 5. 5. En kvantitativ enkätstudie om flickors och pojkars läs- och skrivattityder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Frida Olsson; Elin Westford; [2017]
  Nyckelord :Att skriva sig till läsning; ASL; strukturerat digitalt stöd; läsattityder; skrivattityder;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka flickors och pojkars läs- och skrivattityder efter undervisning utifrån ASL. Studien har skett främst via enkät. Urvalsgruppen svarade på frågor gällande sin läs- och skrivattityd samt läs- och skrivfrekvens. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ASL- Att Skriva sig till Läsning.

Din email-adress: