Sökning: "ASL- Att Skriva sig till Läsning"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden ASL- Att Skriva sig till Läsning.

 1. 1. Att skriva sig till läsning hos elever med svenska som andraspråk- En studie om lärarens perspektiv och erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Susete Johansson; [2017-11-13]
  Nyckelord :ASL- Att Skriva sig till Läsning; läs-och skrivinlärning; IKT - Information- och kommunikationsteknik; dator; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Dagens läroplan synliggör datorns betydelse inom läs- och skrivinlärning och har därmed påverkat hur undervisningen ska se ut (Skolverket, 2016). Den har numera reviderats och det finns även krav för läs- och skrivfärdigheter i svenska och svenska som andraspråk i slutet av årskurs 1. LÄS MER

 2. 2. Att lära sig läsa och skriva med ASL. En kvalitativ studie om lärares upplevelser av ASL i relation till läs- och skrivsvårigheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Lennartsson; [2017-11-10]
  Nyckelord :Att skriva sig till läsning; läs- och skrivsvårigheter; läs- och skrivinlärning; IKT – Information- och kommunikationsteknik; dator; stödinsatser;

  Sammanfattning : Att lära elever läsa och skriva är två av skolans viktigaste uppdrag men vägen dit kan se olika ut för elever. Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter och svårigheter lärare i årskurs F-2 anser att ASL bidrar till när elever med läs- och skrivsvårigheter ska lära sig läsa och skriva. LÄS MER

 3. 3. En kvantitativ enkätstudie om flickors och pojkars läs- och skrivattityder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Frida Olsson; Elin Westford; [2017]
  Nyckelord :Att skriva sig till läsning; ASL; strukturerat digitalt stöd; läsattityder; skrivattityder;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka flickors och pojkars läs- och skrivattityder efter undervisning utifrån ASL. Studien har skett främst via enkät. Urvalsgruppen svarade på frågor gällande sin läs- och skrivattityd samt läs- och skrivfrekvens. LÄS MER

 4. 4. Att skriva sig till läsning : Några lärares uppfattningar om hur lärandet påverkas för elever i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ulrika Losander; [2017]
  Nyckelord :att skriva sig till läsning; ASL; lärares uppfattningar; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några lärares erfarenheter av att arbeta med att skriva sig till läsning (ASL), hur de ser på metodens för- och nackdelar samt hur de uppfattar att metoden påverkar lärandet för elever i läs- och skrivsvårigheter. De frågor som belyses är hur lärarna arbetar praktiskt med ASL, deras uppfattningar om ASL och elever i läs- och skrivsvårigheter samt varför de har dessa uppfattningar. LÄS MER

 5. 5. Det praktiska arbetet med ASL : Hur lärare och deras elever arbetar praktiskt med läs- och skrivmetoden att skriva sig till läsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Therese Tånneryd; [2017]
  Nyckelord :WTR; writing through reading; ASL; Att skriva sig till läsning; läs- och skrivmetod;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar läs- och skrivmetoden ASL (Att Skriva sig till Läsning). Syftet med studien är att undersöka hur ASL kan tillämpas i årskurs ett och två. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ASL- Att Skriva sig till Läsning.

Din email-adress: