Sökning: "Anders Hög"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden Anders Hög.

 1. 1. Orsaker till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor på akutmottagningar och dess påverkan på patientsäkerheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alma Dagerhem; Anders Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; stress; arbetsrelaterad stress; sjuksköterskor; akutmottagning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetet på akutmottagningen kan innebära en hög stress och hög arbetsbelastning. Arbetsrelaterad stress kan ha negativa konsekvenser för sjuksköterskor och även för patientsäkerheten. LÄS MER

 2. 2. Olika markberedningsmetoders effekt på granplantors (Picea abies) överlevnad och höjdtillväxt vid Siljansfors försökspark

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Anders Johansson; [2018]
  Nyckelord :Scarificaton methods; survival and heigt; Norway spruce seedlings; Picea abies; Markberedningsmetoder; granplantor; överlevnad; höjdtillväxt;

  Sammanfattning : Markberedning är vanligt förekommande när återbeskogning skall ske efter en avverkning. Vilken metod som väljs styrs av olika faktorer som t ex markfuktighet, humuslagrets tjocklek och mineraljordlagrets djup. I detta arbete studeras ett försök vid SLU: s försökspark i Siljansfors, ca 20 km SV om Mora. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar ägarstrukturen bolagets prestation i en svensk kontext? : Är svensk bolagsstyrning värd att försvara i en globaliserad värld? 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anders Maase; Niklas Möllmark; [2017]
  Nyckelord :ownership strucutre; ownership concentration; Sweden; ownership performance; performance; Ägarstruktur; Sverige; prestation; bolagsprestation;

  Sammanfattning : Master Thesis in Business Administration, School of Business and Economics, Linnaeus University, 4FE17E, 2017 Authors: Anders Maase and Niklas Möllmark Supervisor: Anna Stafsudd Second supervisor: Håkan Locking Examiner: Karin Jonnergård Title: How does the ownership structure affect the firm’s performance in a Swedish context? Background: Ownership structure has been a hot topic ever since the first firms were founded and has since been affected by law, globalization and internationalization. Sweden has previously been characterized by a high ownership concentration as a result from ‘The Swedish Model’ but today there are international pressures that instead propagate a spread type of ownership. LÄS MER

 4. 4. Fladdermusfaunan i Höganäs kommun - Inventering och utvärdering 2016

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Caspar Håkansson; [2017]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Fladdermössen är närmare än vad du tror! Under den varma sommarnatten tar de sig ut för att jaga. Under vintern övernattar de i grottor, träd och i hus. Det är lättare än vad man kan tro att få syn på en fladdermus, om man bara försöker lite och inte glömmer bort att de faktiskt lever så nära oss. LÄS MER

 5. 5. ”Alla elever ska ha en likvärdig skolgång, och biblioteken är till för att stödja den likvärdigheten” : En kvalitativ studie om hur skolbibliotekarier i Umeå kommun arbetar med tillgängliga medier.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elina Vikström; [2017]
  Nyckelord :skolbibliotek; tillgängliga medier; arbete med prioriterade grupper; barn med funktionsnedsättningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att få en bättre bild av hur skolbibliotekarier på grundskolor i Umeå kommun arbetar med tillgängliga medier. Fem skolbibliotekarier intervjuades om hur de arbetade gentemotelevgrupperna, hur de upplevde att behovet av tillgängliga medier såg ut och om de anpassade sitt arbetssätt gentemot olika målgrupper för tillgängliga medier. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anders Hög.

Din email-adress: