Sökning: "Anna Hansen"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Anna Hansen.

 1. 1. Trädstammars roll i utemiljö : en studie av barkegenskapers inverkan på upplevelsen av en plats

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Hansen; [2016]
  Nyckelord :barkkaraktär; detaljnära; platsupplevelse; trädstam; textur;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vilken inverkan trädstammars färg och textur, det vill säga barkens visuella egenskaper, har på upplevelsen av en plats. Träds olika visuella egenskaper och estetiska kvaliteter inverkar på utemiljöers karaktärer. LÄS MER

 2. 2. Lärarens dubbla uppdrag  inom Ekonomiprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Anna Antonsson; [2015]
  Nyckelord :upper secondary school alignment economy; democratic values; desire of learning; joint influence in learning; democratic values; democratic; democracy; dialectical development; dialectic; mediating methods; decision-making; the deliberative dialogue; the principle of openness in the deliberative dialogue; the teacher s dual role; dual mission; mediating practices; influencing the education in form and content; Achievement goal theory; Beslutsprocesser; deliberativa samtalet; demokrati; demokratisk; demokratiska värden; Dialektik; dialog; Ekonomi; Ekonomiprogrammet; Elevaktivitet; Grundprincipen offentlighet i det deliberativa samtalet; Gut feeling; Gymnasie; Lärarens dubbla uppdrag; Magkänsla; Medierande metoder; Påverka utbildningen till form och innehåll; Uppgiftsorienterad pedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om lärarens dubbla uppdrag inom gymnasieskolans ekonomiprogram och är ännu en studie som visar på att uppgiftsorienterat/elevaktivt förhållningssätt ger läraren förutsättning att uppfylla Skollagens båda uppdrag, att ge eleverna kunskaper och demokratiska värden, samt känna lust i lärandet samtidigt. Utgångspunkt är Skollagen och Skolverkets texter. LÄS MER

 3. 3. Bibliotek och unga vuxna : En undersökning av arbetet och profilen hos två unga vuxenavdelningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Augustsson; [2015]
  Nyckelord :bibliotek; unga vuxna; profil; service; avdelning;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how two young adult departments at two public libraries work and what profiles the young adult departments have. To examine the work and profiles at the young adult departments I have used the following questions: What are the ideas about working with young adults? How are the two departments in this study working whit young adults? What or which are the profiles of the young adult departments in this study?To answer the questions above I used a qualitative method based on interviews with the librarians responsible for the young adult departments. LÄS MER

 4. 4. Vilka faktorer påverkar val av kapitalstruktur? : En kvantitativ studie avseende 226 bolag på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anna Hansen; Robert Sandberg; [2015]
  Nyckelord :debts; growth; profitability; size; age; tangible asset; sector; skuldsättning; tillväxt; lönsamhet; storlek; ålder; materiella tillgångar; bransch;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Vilka faktorer påverkar val av kapitalstruktur? – En kvantitativ studie avseende 226 bolag på Stockholmsbörsen. Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi Författare: Anna Hansen och Robert Sandberg Handledare: Peter Lindberg Examinator: Stig Sörling Datum: 2015 – maj Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar val av kapitalstruktur i bolag på Stockholmsbörsen. LÄS MER

 5. 5. Revisorns oberoende : Kommunens förtroendevalda revisorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Moa Jonsson; Anna Hansen; [2014]
  Nyckelord :Auditor independence; municipal audits; trusted auditors; professional accountant; Revisorns oberoende; kommunal revision; förtroendevald; yrkesrevisor.;

  Sammanfattning : Det är mycket viktigt att en revisor är oberoende, detta för att ge en opartisk och rättvis bild av finansiella rapporter. Den kommunala revisionen har de förtroendevalda revisorerna som ska granska att verksamheten sköts på ett tillförlitligt sätt enligt god revisionssed. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anna Hansen.

Din email-adress: