Sökning: "Anna Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade orden Anna Olsson.

 1. 1. Påverkas vår aptit av hur ofta vi äter? – En systematisk översiktsartikel kring sambandet mellan måltidsfrekvens och aptit hos normalviktiga kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Heidi Huitula; Moa Olsson; [2017-06-07]
  Nyckelord :aptit; måltidsfrekvens; VAS; GLP-1; ghrelin; appetite; meal frequency;

  Sammanfattning : Title: Does meal frequency affect our appetite? – A systematic review over the relationship between meal frequency and appetite in normal weight women and men.Author: Moa Olsson and Heidi HuitulaSupervisor: Ena HuseinovicExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: April 4th, 2017Background: Overweight is a major problem in today’s society and how often one should eat to maintain a good appetite control is uncertain. LÄS MER

 2. 2. ”Man måste liksom vara någonstans snäll med sig själv också tycker jag” : En kvalitativ studie om manliga chefers strategier för att hantera stress

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ebba Nordell; Anna Olsson; [2017]
  Nyckelord :Hälsopromotion; hälsovägledning; coping; stress; manliga chefer; friskfaktorer; medvetenhet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva vilka copingstrategier män med hög arbetsbelastning använder sig av för att hantera stress. Kvalitativ metod användes för att besvara syftet. Datainsamlingen bestod av individuella intervjuer med fem informanter vilka arbetar som enhetschefer i en kommun i mellersta Sverige. LÄS MER

 3. 3. Det disciplinerande lockbetet - En analys av kvalitetsbegreppets innebörd och funktion inom utbildningen för socialt arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Alexander Olsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Begreppet kvalitet används närmast som ett mantra i vägledande dokument för den högre utbildningen, men begreppets innebörd preciseras inte. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med undervisande lärare vid utbildningen för socialt arbete och syftar till att besvara frågan om kvalitetsbegreppets betydelse och funktion. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av hur afasi påverkar en person i det dagliga livet efter en stroke : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Anna Johansson; Julia Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Afasi; dagliga livet; kommunikation; livsvärld; stroke; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Afasi är en vanlig komplikation efter stroke och innebär en helt ny värld för dem som insjuknar. Afasi innebär en känslomässig kamp och många är i behov av stöd och vård. LÄS MER

 5. 5. Byråkratins balanskonstnärer : En studie av emotionellt lönearbete hos tjänstemän

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anna Nilsson; Tobias Olsson; [2017]
  Nyckelord :Bureau; Official workers; Public authority; Emotional labour; Emotions; Feeling rules; Myndighet; Tjänsteman; Myndighetsutövning; Emotionellt lönearbete; Emotioner; Känsloregler;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som mål att undersöka hur tjänstemän inom myndigheterarbetar med sina känslor, inom deras arbete med enskilda individer, som ofta är iutsatta situationer. Vi vill med detta kunna svara på frågeställningar kring hurdessa tjänstemän arbetar med sina emotioner, men även om det kan uppståmotstridiga krav i arbetet och hur eventuella konsekvenser av dessa hanteras. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anna Olsson.

Din email-adress: