Sökning: "Brukare"

Visar resultat 1 - 5 av 430 uppsatser innehållade ordet Brukare.

 1. 1. Den militära nyttan med kontrollerbara sjöminsystem : En jämförande fallstudie

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Patrik Östlund; [2018]
  Nyckelord :Sea mines; Controllable; Military Utility; Navy; Crisis scenario; Sjöminor; Kontrollerbarhet; Militär nytta; Marinen; Krisscenario;

  Sammanfattning : Sea mines are a cheap weapons system useful for hindering an opponent’s freedomof movement. Controllable sea mines, that can be activated and deactivated after they havebeen laid out, can be laid out prior to break out of war. The main bulk of sea mines storedtoday in Swedish depots are not controllable. LÄS MER

 2. 2. Individen bakom sjukdomen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Louise Rasmusson; [2018]
  Nyckelord :Brukare; Gräsrotsbyråkrati; Handlingsutrymme; Kognitiv svikt; Professionsetik; Samtycke; Självbestämmande; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur biståndshandläggare upplever mötet med äldre med kognitiv svikt avseende problem och möjligheter med att inhämta samtycke. Studien baseras på en kvalitativ metod och med stöd av intervjusamtal med fem biståndshandläggare eftersöks en djupare förståelse för deras arbete med äldre med kognitiv svikt. LÄS MER

 3. 3. En generisk verktygslåda för kvalitetsarbete i kommuner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Eleonora Brink; [2018]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; Cornerstones; Generic Toolbox; Kanban; Municipality; PDSA; SIQ; TQM; Vision; Balanced Scorecard; delaktighet; generisk verktygslåda; granskningsrapporter; hörnsten; kanban; kommun; kvalitet; mål; PDSA; SIQ; vision;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to identify a generic toolbox for a Swedish municipality's quality work. To do so, the report examines two things. First of all, how a generic toolbox can be designed for a municipality's quality work, and, secondly, how a municipality can strengthen its work with quality. LÄS MER

 4. 4. Planerares arbetstillfredsställelse inom hemtjänsten i Luleå kommun

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ann-Sofie Isaksson Nordmark; [2018]
  Nyckelord :satisfaction; planners; home care; combined assignment; measure of job satisfaction; MJS; supply of competence; arbetstillfredsställelse; planerare; hemtjänst; kombinerade uppdrag; measure of job satisfaction; MJS; kompetensförsörjning;

  Sammanfattning : Planeringen av brukarnas insatser inom hemtjänsten i Luleå kommun har förändrats. Antalet planerare har minskats, deras arbetsuppgifter har utökats och blivit mer strukturerade. Utöver planeringen arbetar planerarna även med omvårdnad hos brukare. Arbetsfördelningen varierar mellan enheterna. LÄS MER

 5. 5. Boendestödjares kompetensbehov utifrån brukares rätt till självbestämmande och delaktighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Susanne Björnerud; [2018]
  Nyckelord :Boendestöd; brukare; LSS; utmaningar;

  Sammanfattning : Studien har sitt ursprung i ett intresse av boendestödjares efterfrågade kompetensbehov för att säkerställa utförandet av sitt arbete utifrån rådande lagstiftning och uppdragsgivares önskemål. Syftet var vidare att beskriva och förstå på vilket sätt brukarens rätt till självbestämmande och delaktighet påverkar boendestödjarens arbete och kompetensbehov, samt hur boendestödjare upplever att arbetsgivaren hanterar kompetenshöjande insatser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Brukare.

Din email-adress: