Sökning: "Christina Laine"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina Laine.

  1. 1. Behöver chefen stöd? : Socialt stöd och upplevd känsla av meningsfullhet och engagemang

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

    Författare :Christina Laine; [2018]
    Nyckelord :management; social support; well-being; meaningfulness; engagement;

    Sammanfattning : Socialt stöd, och då särskilt från den närmaste chefen kan påverka en individs välbefinnande i arbetet positivt. I denna studie intervjuades sex första linjens teknikchefer om vilka förväntningar de hade på socialt stöd från sina egna närmaste chefer samt vilket socialt stöd de upplevde, här indelat i fyra kategorier: instrumentellt, informativt, värderande samt emotionellt stöd. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Christina Laine.

Din email-adress: