Sökning: "DiVA roos"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade orden DiVA roos.

 1. 1. Livsfrågor genom elevers och lärares ögon : En strukturerad litteraturstudie om undervisning och uppfattningar av livsfrågor i årskurs F-3

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Emma Roos; Lina Tykesson; [2017]
  Nyckelord :Existential questions; primary school; death; social science; Livsfrågor; existentiella frågor; grundskola; samhällsvetenskap; döden;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att problematisera livsfrågor utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv med utgångspunkt i religionsämnet. Genom nationellt och internationellt genomförd forskning studeras livsfrågor i relation till grundskolan yngre åldrar och vilka betydelser forskare tillskriver undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Kommunal forskningspolitik i Sveriges tredje största stad : -En explorativ fallstudie av forskningspolitikens utförande i Malmö stad

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Gustav Roos; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Balansgången mellan professionalism och bärande idé : Hur ideella organisationer kan hantera spänningsfältet mellan bärande idé och professionalism

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Lucas Bergqvist; David Roos; [2017]
  Nyckelord :Ideella organisationer; idéburen verksamhet; bärande idé; professionalism; ledarskap; transformativt ledarskap.;

  Sammanfattning : Denna fallstudie har gjorts av Lucas Bergqvist och David Roos inom ramen för magisterprogrammet Ledarskap -  Organisatoriskt, Kreativt och Entreprenöriellt på Linnéuniversitetet i Kalmar. Studiens syfte är att öka förståelsen för hur en ideell organisation kan balansera sin bärande idé med den professionalism och de strukturer som ofta infinner sig i affärsmässiga organisationer samt identifiera vilka möjligheter och begränsningar detta har för ledarskapet inom organisationen. LÄS MER

 4. 4. Biståndshandläggarens frihet och begränsningar : En kvalitativ studie om handlingsfrihet inom socialpsykiatrin i Stockholm stad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Max Roos; [2017]
  Nyckelord :street-level bureaucracy; care manager; freedom of action; gräsrotsbyråkrati; biståndshandläggare; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka biståndshandläggares handlingsutrymme i handläggningen av insatsen försöks- och träningslägenhet. Studien utgår från följande frågeställningar: Hur upplever biståndshandläggaren graden av frihet i sitt handlingsutrymme i bedömning av försöks- och träningslägenhet? Hur tillgodogör biståndshandläggaren klientens medverkan och önskemål i handläggningen av försöks- och träningslägenhet? Studien baseras på enskilda intervjuer som utgick ifrån en halvstrukturerad intervjuguide med sex stycken biståndshandläggare som arbetar inom socialpsykiatrins myndighetsutövandeverksamhet i Stockholms stad. LÄS MER

 5. 5. Skammen och de ickeverbala signalerna vid inlärningssituationer

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :EwaMaria Roos; [2017]
  Nyckelord :shame; shame in learning processes; aesthetic voice and speech pedagogue; nonverbal communication; phenomenology; guilt; phronesis; practical knowledge; skam; skam vid inlärning; logonom; ickeverbal kommunikation; fenomenologi; skuld; fronesis; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : Skam förlamar och förminskar. Den fördärvar och fördämmer. Men kan man också utvecklas genom skam? Det tar denna vetenskapliga essä upp på ett tvärvetenskapligt sätt. Som logonom och pedagog har jag uppmärksammat min och mina studenters kommunikation i rummet under påverkan av skam eller i situationer då skam kan uppkomma. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet DiVA roos.

Din email-adress: