Sökning: "Didaktiska konsekvenser"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Didaktiska konsekvenser.

 1. 1. Matematik på samma förutsättningar? : En läromedelsanalys om förutsättningar för utveckling av matematiska förmågor i olika gymnasieprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Pernilla Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Förmågor; läromedelsanalys; matematikdidaktik; gymnasieskola; lärobok; kompetenser;

  Sammanfattning : I det här arbetet utfördes en läromedelsanalys. Syftet var att undersöka vilka förutsättningar läroböcker i matematik ger elever på olika gymnasieprogram att utveckla de matematiska förmågorna som finns presenterade i dagens läroplan för gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Lusten att lära i klassrummet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Alfredsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att undersöka hur lärare arbetar för att skapa och öka elevernas lust och intresse för lärande i klassrummet. Hur ser arbetet med detta ut i klassrummet och blir eleverna delaktiga? Studien utgår ifrån följande frågeställningar: Hur agerar lärare för att skapa och upprätthålla elevers lust att lära och vad ses påverka elevernas lust att lära i klassrummet? Studien utgår från ett fenomenologiskt och hermeneutiskt tillvägagångssätt med observationer som metod. LÄS MER

 3. 3. Diskurser om funktionell grammatik i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Catherine Batejat; [2017]
  Nyckelord :funktionell grammatik; moderna språk; litteraturstudie; diskursanalys;

  Sammanfattning : Detta arbete är en litteraturstudie med fokus på hur funktionell grammatik (även kallad systemisk funktionell grammatik) inom främmandespråks- och andraspråksundervisning framställs inom forskningsfältet. Syftet är att beskriva och analysera hur den funktionella grammatiken i undervisning framställs i tio vetenskapliga artiklar samt hur dessa kunskaper från forskningen kan konkretiseras för att främja språkutveckling inom undervisningen av moderna språk i den svenska skolan. LÄS MER

 4. 4. Handledning och skolutveckling. En kvalitativ intervjustudie av tolv lärares uppfattningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Vian Talusi; [2016-05-04]
  Nyckelord :handledning; lärande; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte och problemformuleringSyftet med detta arbete är att försöka utveckla hur handledare kan bidra till nyutbildade pedago- gers förståelse av att omsätta och använda sina teoretiska kunskaper från utbildningen i den didaktiska undervisningsverkligheten.Studiens frågeställningar är:1. LÄS MER

 5. 5. Att undervisa elever i språklig sårbarhet Sju lärares berättelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lisa Almestrand; [2016]
  Nyckelord :lärares berättelser; måluppfyllelse; scaffolding; språklig sårbarhet; språkstörning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Problemområde För att utbildning i grundskola ska vara likvärdig innebär det att den utformas olika för elever beroende på elevens specifika förutsättningar och behov. Språket är centralt för identitetsskapande och för lärande. Språklig sårbarhet får konsekvenser i språklig förmåga att förstå och uttrycka sig. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Didaktiska konsekvenser.

Din email-adress: