Sökning: "Didaktiska konsekvenser"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Didaktiska konsekvenser.

 1. 1. Matematik på samma förutsättningar? : En läromedelsanalys om förutsättningar för utveckling av matematiska förmågor i olika gymnasieprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Pernilla Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Förmågor; läromedelsanalys; matematikdidaktik; gymnasieskola; lärobok; kompetenser;

  Sammanfattning : I det här arbetet utfördes en läromedelsanalys. Syftet var att undersöka vilka förutsättningar läroböcker i matematik ger elever på olika gymnasieprogram att utveckla de matematiska förmågorna som finns presenterade i dagens läroplan för gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Lusten att lära i klassrummet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Alfredsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att undersöka hur lärare arbetar för att skapa och öka elevernas lust och intresse för lärande i klassrummet. Hur ser arbetet med detta ut i klassrummet och blir eleverna delaktiga? Studien utgår ifrån följande frågeställningar: Hur agerar lärare för att skapa och upprätthålla elevers lust att lära och vad ses påverka elevernas lust att lära i klassrummet? Studien utgår från ett fenomenologiskt och hermeneutiskt tillvägagångssätt med observationer som metod. LÄS MER

 3. 3. Diskurser om funktionell grammatik i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Catherine Batejat; [2017]
  Nyckelord :funktionell grammatik; moderna språk; litteraturstudie; diskursanalys;

  Sammanfattning : Detta arbete är en litteraturstudie med fokus på hur funktionell grammatik (även kallad systemisk funktionell grammatik) inom främmandespråks- och andraspråksundervisning framställs inom forskningsfältet. Syftet är att beskriva och analysera hur den funktionella grammatiken i undervisning framställs i tio vetenskapliga artiklar samt hur dessa kunskaper från forskningen kan konkretiseras för att främja språkutveckling inom undervisningen av moderna språk i den svenska skolan. LÄS MER

 4. 4. "Någon som pratar göteborgska är den goaste personen i världen" : En kvalitativ studie om gymnasiungdomars attityder till talspråklig varietet.

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Sävhage; Ylva Degerman; [2017]
  Nyckelord :attityd; dialekt; talspråklig varietet; grupptillhörighet.;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks medvetna och omedvetna attityder till dialekter hos 35 gymnasieelever i norra Halland. Uppsatsen undersöker även hur dessa attityder kan ha uppkommit och vilka sociala konsekvenser attityder till dialektal variation medför. LÄS MER

 5. 5. Handledning och skolutveckling. En kvalitativ intervjustudie av tolv lärares uppfattningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Vian Talusi; [2016-05-04]
  Nyckelord :handledning; lärande; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte och problemformuleringSyftet med detta arbete är att försöka utveckla hur handledare kan bidra till nyutbildade pedago- gers förståelse av att omsätta och använda sina teoretiska kunskaper från utbildningen i den didaktiska undervisningsverkligheten.Studiens frågeställningar är:1. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Didaktiska konsekvenser.

Din email-adress: