Sökning: "E-post"

Visar resultat 1 - 5 av 407 uppsatser innehållade ordet E-post.

 1. 1. ”You have to be financially stable to open your mouth”. En kvalitativ studie av lesbiska och bisexuella kvinnors livserfarenheter i Indien.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofia Björk; [2017]
  Nyckelord :lesbisk; bisexuell; kvinnor; Indien; genus; heteronormativitet; social kontroll;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syftet med studien var att undersöka hur lesbiska och bisexuella kvinnor i Indien beskriver sina livserfarenheter utifrån sociala normer om kön och sexualitet, samt att söka förstå vad som påverkar deras möjligheter att leva det liv de vill. Den tidigare forskningen på området har varit knapp och visat på många luckor, men visat att denna grupp kvinnor både är marginaliserad och våldsdrabbad. LÄS MER

 2. 2. Klimatsmarta inköp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Sofia Lindh; Hugo Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :inköp; klimatinformation; EPD; CO2-ekvivalent; leverantörer;

  Sammanfattning : Det långsiktiga målet för Skanska är att nå klimatneutralitet år 2050. Ett steg i den riktningen är att ställa krav på leverantörer att tillhandahålla klimatinformation för att möjliggöra en minimering av klimatpåverkan vid byggproduktionen. Inköp utgör 75 - 80 % av totalkostnaderna i ett projekt, en stor påverkan. LÄS MER

 3. 3. Små barns bildskapande i förskolan

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Winberg; [2017]
  Nyckelord :Bildskapande; pedagogers förhållningssätt; skapande miljö; små barn;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få ökad kunskap om förskolemiljöns betydelse och förskollärarens förhållningssätt till, och syn på små barns bildskapande i förskolan. Det är en kvalitativ undersökning där sju förskollärare på två olika förskolor i samma kommun i Norbotten intervjuats skriftligt via e-post. LÄS MER

 4. 4. Byggnadstekniska särkrav : Hur kommuner förhåller sig till stoppregeln i 8 kap. 4a § PBL och de nya bestämmelserna vid kommunal markanvisning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sofia Besson; Liv Braathen; [2017]
  Nyckelord :Construction engineering demands; Land development agreements; Municipalities; Särkrav; kommunal markanvisning; 8 kap. 4 a § PBL; byggnadstekniska egenskapskrav;

  Sammanfattning : I syfte att effektivisera byggandet i Sverige trädde den 1 januari 2015 två nya bestämmelser ikraft;; en bestämmelse avseende förbud mot kommunala byggnadstekniska särkrav samt en lag avseende nya riktlinjer för kommunala markanvisningar.  Förbudet mot kommunala byggnadstekniska särkrav regleras genom 8 kap. LÄS MER

 5. 5. Kraschrapportering för förbättrad återkoppling från användare

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Mikael Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :kraschrapportering; återkoppling; C#;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur krascher i mjukvara kan rapporteras till ett utvecklingsföretag på ett enkelt men effektivt vis. Mjukvaruföretaget Monitor i Hudiksvall utvecklar affärssystem, och som all mjukvara under utveckling finns där buggar som emellanåt kan få programmet att krascha. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet E-post.

Din email-adress: