Sökning: "E-post"

Visar resultat 1 - 5 av 412 uppsatser innehållade ordet E-post.

 1. 1. ”You have to be financially stable to open your mouth”. En kvalitativ studie av lesbiska och bisexuella kvinnors livserfarenheter i Indien.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofia Björk; [2017]
  Nyckelord :lesbisk; bisexuell; kvinnor; Indien; genus; heteronormativitet; social kontroll;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syftet med studien var att undersöka hur lesbiska och bisexuella kvinnor i Indien beskriver sina livserfarenheter utifrån sociala normer om kön och sexualitet, samt att söka förstå vad som påverkar deras möjligheter att leva det liv de vill. Den tidigare forskningen på området har varit knapp och visat på många luckor, men visat att denna grupp kvinnor både är marginaliserad och våldsdrabbad. LÄS MER

 2. 2. I mitt huvud var det upp och ner : Unga kvinnor med adhd och deras upplevelse under skolåren

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Marie Dalebrand; Johanna Karlsson Nordmalm; [2017]
  Nyckelord :girls; classroom; gender; symptoms; nursing; flickor; klassrum; könsskillnader; symtom; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flickor med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) har en ökad risk att inte upptäckas då det finns kunskapsbrister med att identifiera ADHD-symtom särskilt hos flickor. De riskerar därmed att inte få adekvata stödinsatser under skolåren. LÄS MER

 3. 3. Klimatsmarta inköp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Sofia Lindh; Hugo Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :inköp; klimatinformation; EPD; CO2-ekvivalent; leverantörer;

  Sammanfattning : Det långsiktiga målet för Skanska är att nå klimatneutralitet år 2050. Ett steg i den riktningen är att ställa krav på leverantörer att tillhandahålla klimatinformation för att möjliggöra en minimering av klimatpåverkan vid byggproduktionen. Inköp utgör 75 - 80 % av totalkostnaderna i ett projekt, en stor påverkan. LÄS MER

 4. 4. Små barns bildskapande i förskolan

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Winberg; [2017]
  Nyckelord :Bildskapande; pedagogers förhållningssätt; skapande miljö; små barn;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få ökad kunskap om förskolemiljöns betydelse och förskollärarens förhållningssätt till, och syn på små barns bildskapande i förskolan. Det är en kvalitativ undersökning där sju förskollärare på två olika förskolor i samma kommun i Norbotten intervjuats skriftligt via e-post. LÄS MER

 5. 5. Byggnadstekniska särkrav : Hur kommuner förhåller sig till stoppregeln i 8 kap. 4a § PBL och de nya bestämmelserna vid kommunal markanvisning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sofia Besson; Liv Braathen; [2017]
  Nyckelord :Construction engineering demands; Land development agreements; Municipalities; Särkrav; kommunal markanvisning; 8 kap. 4 a § PBL; byggnadstekniska egenskapskrav;

  Sammanfattning : I syfte att effektivisera byggandet i Sverige trädde den 1 januari 2015 två nya bestämmelser ikraft;; en bestämmelse avseende förbud mot kommunala byggnadstekniska särkrav samt en lag avseende nya riktlinjer för kommunala markanvisningar.  Förbudet mot kommunala byggnadstekniska särkrav regleras genom 8 kap. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet E-post.

Din email-adress: