Sökning: "E-post"

Visar resultat 1 - 5 av 416 uppsatser innehållade ordet E-post.

 1. 1. Personlig integritet i arbetslivet- En studie om övervakning i arbetslivet med hjälp av modern teknik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Matilda Stigsson; [2018]
  Nyckelord :Personlig integritet; Personuppgiftslagen; PuL; GDPR: Personlig integritet i arbetslivet; Kontrollåtgärder; modern teknik; positioneringsteknik; GPS; e-post; övervakning; arbetsgivare; arbetstagare; integritetskränkning; Dataskyddsförordningen; Arbetsledningsrätt; AD; Datainspektionen; intresseavvägning; Passagessytem; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Personlig integritet i arbetslivet är tämligen oreglerad i svensk rätt och den reglering som finns är komplex och svåröverskådlig. Det är i synnerhet PuL som aktualiseras i fråga om arbetstagares personliga integritet, vilken i maj 2018 ersätts av GDPR. Den består likt PuL av allmänt hållna bestämmelser. LÄS MER

 2. 2. Klimatsmarta inköp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Sofia Lindh; Hugo Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :inköp; klimatinformation; EPD; CO2-ekvivalent; leverantörer;

  Sammanfattning : Det långsiktiga målet för Skanska är att nå klimatneutralitet år 2050. Ett steg i den riktningen är att ställa krav på leverantörer att tillhandahålla klimatinformation för att möjliggöra en minimering av klimatpåverkan vid byggproduktionen. Inköp utgör 75 - 80 % av totalkostnaderna i ett projekt, en stor påverkan. LÄS MER

 3. 3. Tränas förmågorna i ämnet fysik? : En innehållsanalys av lärarnas planeringar, LPP:er samt hur lärarna övar förmågorna med eleverna i ämnet fysik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Stephanie Urthaler; [2017]
  Nyckelord :Physics; abilities; open guided combined lesson; local educational plan LPP; interview by email; Fysik; förmågor; öppen guidad kombinerad undervisning; lokal pedagogisk planering LPP; intervju per e-post;

  Sammanfattning : Abstract - Which abilities are the students training in the subject of physics? The purpose of this study was to examine teachers' plans, LPPs (Local Educational Planning) to see which abilities are trained and how. I have created a content analysis of the teachers' plans, LPPs and how the teachers practice the abilities of the students in the subject of physics. LÄS MER

 4. 4. Byggnadstekniska särkrav : Hur kommuner förhåller sig till stoppregeln i 8 kap. 4a § PBL och de nya bestämmelserna vid kommunal markanvisning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sofia Besson; Liv Braathen; [2017]
  Nyckelord :Construction engineering demands; Land development agreements; Municipalities; Särkrav; kommunal markanvisning; 8 kap. 4 a § PBL; byggnadstekniska egenskapskrav;

  Sammanfattning : I syfte att effektivisera byggandet i Sverige trädde den 1 januari 2015 två nya bestämmelser ikraft;; en bestämmelse avseende förbud mot kommunala byggnadstekniska särkrav samt en lag avseende nya riktlinjer för kommunala markanvisningar.  Förbudet mot kommunala byggnadstekniska särkrav regleras genom 8 kap. LÄS MER

 5. 5. Kraschrapportering för förbättrad återkoppling från användare

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Mikael Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :kraschrapportering; återkoppling; C#;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur krascher i mjukvara kan rapporteras till ett utvecklingsföretag på ett enkelt men effektivt vis. Mjukvaruföretaget Monitor i Hudiksvall utvecklar affärssystem, och som all mjukvara under utveckling finns där buggar som emellanåt kan få programmet att krascha. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet E-post.

Din email-adress: