Sökning: "ECERS"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet ECERS.

 1. 1. När samspel leder till utveckling och inkludering : Pedagogers och barns tankar om samspel i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Sofia Holander; [2015]
  Nyckelord :samspel; inkludering; ECERS; aktionsforskningen; förskola; barnintervjuer; TAKK; specialpedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ge oss tid att skapa lek och lärmiljöer för varje barn! : Pedagoger och barn om förändringsmöjligheter för inkluderande lek och lärmiljöer i förskolan - en aktionsforskningsansats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Kristina Pewe Andersson; [2014]
  Nyckelord :Inkludering; Barns perspektiv; Lek och Lärmiljöer; Aktionsforskning; Mosaikmetoden; Förskolan;

  Sammanfattning : På vilket sätt vi tar till vara barn i behov av särskilt stöds perspektiv i våra verksamheter är en väsentlig fråga för att kunna skapa inkludeerande lek och lärmiljöer för varje barn. I denna studie har en aktionsforskningsansats använts tillsammans med skattningsmaterialet Early childhood enviroment rating scale - ECERS-metoden under fem samtal med ett arbetslag för att möjliggöra ovanstående arbete. LÄS MER

 3. 3. "Vi vill förändra!" : Pedagogers och barns tankar om den fysiska miljöns utrymme och inredning på en förskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Meta Dest; [2014]
  Nyckelord :Aktionsforskning; ECERS; Fenomenologi; Fysisk miljö; Förskola; Inkludering; Kvalitet; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Den fysiska miljön i förskolan kan innebära både möjligheter och hinder i arbetet med att skapa en inkluderande miljö. För att lyfta vilka faktorer i förskolans utrymme och inredning som påverkar kvaliteten och verksamhetens förutsättningar att skapa en miljö som präglas av inkludering och delaktighet är det systematiska kvalitetsarbetet viktigt. LÄS MER

 4. 4. Förskolans fysiska miljö - mer än bara urymme och inredning : En förskolas möjlighet att anpassa den fysiska miljön för varje barn ur ett specialpedagogiskt perspetiv med en aktionsforskningsansats och ECERS-metoden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Annette Funck; [2014]
  Nyckelord :Förskolan; fysisk miljö; aktionsforskning; ECERS-metoden; specialpedagogik; inkludering;

  Sammanfattning : Den fysiska miljön i förskolan är komplex och kan medföra begränsningar och möjligheter för pedagogerna att skapa en inkluderande verksamhet där barnen upplever sig delaktiga på sina villkor och möts med förståelse och respekt. Studiens syfte var att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv belysa hur ett arbetslag och några barn i förskolan, beskriver, värderar och förändrar området utrymme och inredning i förskolans fysiska miljö. LÄS MER

 5. 5. Barn kan så mycket mer än vad vi vuxna tillåter. En studie om förskollärarkompetens och barns lärande.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marita Perlefelt Östlund; [2013-02-04]
  Nyckelord :kompetens; lärande; förskola; förskollärare; sociokulturell; intervjuer; stimulated recall; ECERS;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med denna studie är att vinna kunskap om vilka kompetenser förskollärare uttrycker att de behöver i utövandet av sitt yrke, samt vad de anser vara viktigt att barn får lära sig i förskolan.TeoriDen teoretiska ramen för detta arbete utgörs av sociokulturell teori där barns möjligheter till lärande ses i förhållande till interaktion och kommunikation i den kulturella och sociala kontext en förskola utgörs av. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ECERS.

Din email-adress: