Sökning: "Effective interest rate"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Effective interest rate.

 1. 1. In-plane fracture analysis of paperboard using x-ray tomography

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Hållfasthetslära

  Författare :Daniel Andersson; Olof Hedberg; [2018]
  Nyckelord :paperboard; x-ray tomography; digital volume correlation; dvc; strain field; size effect; tensile experiment; strain rate; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this Master's Thesis x-ray tomography was used during tensile experiments on paperboard to study delamination and cohesive failure. Digital volume correlation of the x-ray tomograph images enabled quantitative analysis of strain fields. LÄS MER

 2. 2. Simulations and Measurements of radiation doses from patients treated with I-131.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Radiofysik

  Författare :Daniel Gälman; [2018]
  Nyckelord :I-131; Iodine-131; Monte-Carlo Simulations; dose rate measurements; taxi driver; newborn; thyrotoxicosis; restriction times; thyroid cancer;

  Sammanfattning : The aim of this work is to introduce a couple of new exposure scenariosof interest when personnel, family members and general public are externally irradiated from patients treated with Iodine-131. A series of modied ORNL matematical phantoms were used in Monte-Carlo simulations in PENELOPE-2011 to determine dose rates to: a cab driver where thepatient sits in the back seat at opposite side, a newborn child held by an adult patient, a doctor giving treatment to a patient while leaning over the hospital bed and collective effective dose to bus passengers if the patient travels home by bus. LÄS MER

 3. 3. Rotational Invariant Convolutional Neural Networks for Prostate Cancer Classification

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Joel Ekelund; [2017]
  Nyckelord :Convolutional Neural Networks; rotation invariance; deep learning; automated Gleason grading; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Prostate cancer was in 2012 the second most common type of cancer for males globally. To be able to treat prostate cancer in the most effective way it is important to know how aggressive the cancer is. This aggressiveness is graded using the Gleason score. LÄS MER

 4. 4. Infiltrationskapacitet för grönytor vid skyfall - Infiltrationsförsök och modellering i MIKE 21

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Eva Melin; [2017]
  Nyckelord :Extreme rainfall; infiltration capacity; green areas; pluvial flooding; MIKE 21; Skyfall; infiltrationskapacitet; grönytor; pluviala översvämningar; MIKE 21;

  Sammanfattning : I världen idag pågår en urbanisering, vilket innebär att fler människor flyttar in till städerna. Det innebär att fler bostäder måste byggas för att uppfylla de nya behoven, och detta görs ofta genom förtätning av redan exploaterade områden. Vid förtätning av bostadsområden ökar ofta andelen hårdgjorda ytor. LÄS MER

 5. 5. Batterilager i kommersiella fastigheter : Lönsamhetsanalys av batterilager med hjälp av blandad heltalsprogrammering

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Battery storage; economic analysis; commercial real estate; mixed integer linear programming; MILP; Batterilager; lönsamhetsanalys; kommersiella fastigheter; blandad heltalsprogrammering; MILP;

  Sammanfattning : De senaste åren har en större mängd decentraliserad och variabel energiproduktion tagit plats inom elsystemet, mer specifikt vindkraft och solkraft, och etablering av mer distribuerad produktion kommer att fortsätta i enlighet med mål från nationer och världsorganisationer att fasa ut fossila bränslen och minska på växthusgasutsläpp. I takt med nedläggning av storskaliga kraftverk baserade på fossila bränslen påverkar detta möjligheterna att möta upp elbehovet med den tillgängliga produktionen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Effective interest rate.

Din email-adress: