Sökning: "Elevers kunskaper i matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade orden Elevers kunskaper i matematik.

 1. 1. Sjätteklassares förkunskaper inom aritmetik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kerstin Weijdegård; [2018-02-13]
  Nyckelord :procedurell; konceptuell; begreppsutveckling; begreppsförståelse; begreppsbild; procept; proceptuellt tänkande; taluppfattning;

  Sammanfattning : Matematik är ett ämne som många elever inom skolan verkar uppleva som utmanande.Genom PISA-undersökningar har det framgått att svenska elevers matematikkunskaper harförsämrats, vilket gör det intressant att undersöka det matematiska området. En tänkbar orsaktill de sjunkande resultaten kan vara brister i begreppsutvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Konkret material i matematik : Hur ser elever på det?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Carrasco; [2018]
  Nyckelord :konkret material; laborativt material; matematik; årskurs fyra till fem; elevers syn;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera vilken syn sju elever i årskurs fyra och fem har på konkret material i matematikundervisningen. Metoden som användes för att samla in data var sju semistrukturerade elevintervjuer. LÄS MER

 3. 3. För att eleverna verkar tänka bättre när de får prata : Vilka metoder kan man hitta hos lärare som främjar diskussioner i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Nikolina Andersson Younas; [2018]
  Nyckelord :Diskussion; frågeteknik; lektionsstruktur; kollegialt lärande; ZPD;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att söka reda på olika metoder lärare använder i klassrumssituationer för att stödja elevernas utveckling i matematiska uttryck gällande muntlig kommunikation mellan elever och lärare. Arbetet är baserat på observationer av tre lärare i årskurs 4, 6 och 9. LÄS MER

 4. 4. Hur uppfattar elever på naturvetar-programmet visualiseringar inom ämnet biologi?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Thomas Svensson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta avslutande självständiga arbete handlar om visualiseringar i undervisningen inom naturvetarprogrammet och då främst inom ämnet biologi på gymnasiet och då främst avseende hur eleverna upplever användningen av visualiseringar i undervisningen. Bakgrunden till detta arbete är att i undervisningen inom biologi ska eleverna enligt Skolverkets läroplan Lgr 11 få möjligheten att utveckla förmågan att ”… använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information. LÄS MER

 5. 5. Matematikkartläggning och uppföljning i förskoleklass : Åtta förskoleklassers arbete med kartläggning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cecilia Johansson; Annica Nyberg Bohm; [2018]
  Nyckelord :Bedömning av matematik; förskoleklass; kartläggning; tidiga insatser; specialpedagogiska insatser; systemteori.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Från höstterminen 2018 är förskoleklass en obligatorisk skolform i Sverige. Den 1 juli 2018 tillgängliggörs ett kartläggningsmaterial i matematik för förskoleklass. Redan idag innefattar uppdraget att uppmärksamma elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd tidigt, samt göra de insatser som behövs. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Elevers kunskaper i matematik.

Din email-adress: