Sökning: "Gunilla Östlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunilla Östlund.

  1. 1. Hur påverkar konkurrensutsättning kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning? : en studie av hur tillämpning av valfrihetssystem påverkar effektivitet inom kommunal hemtjänst

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Gunilla Edvinsson; Fanny Östlund; [2011]
    Nyckelord :competition; efficiency; freedom of choice system; home care; LOV; management control; municipality; pricing; effektivitet; ekonomistyrning; hemtjänst; kommun; konkurrens; LOV; prissättning; valfrihetssystem; verksamhetsstyrning;

    Sammanfattning : Med en ökad äldre befolkning förväntas åldersstrukturen i det svenska samhället förändras. Som en följd därav ökar behovet av service, vård och omsorg varpå kommuner ställs inför utmaningen att tillhandahålla de äldres behov utifrån ett bättre resursutnyttjande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Gunilla Östlund.

Din email-adress: