Sökning: "Gymnasieexamen"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Gymnasieexamen.

 1. 1. Nyanlända och lärande - framgångsfaktorer för att lyckas på nationella program

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Damm; [2017]
  Nyckelord :nyanlända; nyanländas lärande; gymnasiet; nationella program; språkintroduktion;

  Sammanfattning : Det svenska utbildningsväsendet står inför stora utmaningar att hitta sätt för att pedagogiskt och socialt inkludera nyanlända elever och se till att de får en likvärdig utbildning, som de enligt lagstiftning har rätt till. Frågor som rör nyanlända elevers utbildning har börjat höras mer i den allmänna skoldebatten. LÄS MER

 2. 2. Proximalzonsteori, en möjlig metod mot fungerande grupparbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :John Krüger; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Godkänt och genomfört gymnasiearbete är en förutsättning för att kunna erhålla gymnasieexamen. Gymnasiearbetet inbegriper att eleven kan planera, genomföra, analysera och redovisa ett vetenskapligt arbete. LÄS MER

 3. 3. Att vara ung och anställningsbar : En kvalitativ studie om hur arbetslösa ungdomar uppfattas vara anställningsbara ur ett  kommunalt arbetsgivarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Thorsén; Sara Liljegren; [2016]
  Nyckelord :labour market programs; youth unemployment; upper secondary school diploma; employability; arbetsmarknadsåtgärd; ungdomsarbetslöshet; gymnasieexamen; anställningsbarhet;

  Sammanfattning : Ungdomsarbetslösheten i Sverige är i förhållande till den totala arbetslösheten, i landet, hög och är en av svenska regeringens högst prioriterade frågor inom arbetsmarknadspolitiken. För att komma in på arbetsmarknaden idag måste du visa dig anställningsbar. LÄS MER

 4. 4. Tre år och sedan ut

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Dalal Esho; Erik Deliér; [2016]
  Nyckelord :Felval; Doxa; Studievägledning; Gymnasium; Careership;

  Sammanfattning : Författarna undersöker i denna C-uppsats hur studie- och yrkesvägledare ser på den treåriga gymnasieskolan utifrån frågeställningarna: Hur ser studievägledarna på elevers förutsättningar att göra ett tillfredsställande gymnasieval? Hur ser studievägledarna på gymnasieskolans flexibilitet i fråga om att hantera felval? Vilka uppfattningar finns bland studievägledare om fördelar och nackdelar med en längre gymnasietid än tre år? Studien är utförd med en kvalitativ metod och resultatet analyseras med hjälp av careershipsteorin kompletterad av Bourdieus begrepp doxa. Resultatet visar att vägledarna anser att det är svårare för praktiskt sinnade elever att ta sig igenom gymnasiet på ett tillfredsställande vis samt att gymnasieexamen anses mer av ett självändamål bland vägledare på gymnasiet än på Komvux. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieskolans yrkesprogram En intervjustudie om specialpedagogiska insatser på Naturbruksprogrammet inriktning häst

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Mona Falkensson; [2015]
  Nyckelord :bristperspektiv; dilemmaperspektiv; häst; Naturbruksprogrammet; praktikgemenskap; relationellt perspektiv; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Syfte och frågeställningar Syftet med examensarbetet var att öka kunskapen om hur specialpedagogiska insatser genomfördes på Naturbruksprogrammet inriktning häst, med frågeställningarna; • Hur ser rektorer, specialpedagoger och speciallärare på vem som är en elev i behov av särskilt stöd? • Hur arbetar rektorer, specialpedagoger och speciallärare med de elever som anses vara i behov av särskilt stöd? • Hur dokumenteras det särskilda stödet? Teoretisk förankring Examensarbetet utgick från tidigare forskning inom hästsporten och empirin tolkades genom specialpedagogiska perspektiv; Nilholms (2007) bristperspektiv, relationella perspektiv och dilemmaperspektiv samt Lave och Wengers (1991) teori community in practice (praktikgemenskap). Metod Tolv semistrukturerade telefonintervjuer genomfördes med nyckelpersoner på Naturbruksprogrammet inriktning häst i Sverige, sex intervjuer med rektorer, fyra med specialpedagoger och två med speciallärare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Gymnasieexamen.

Din email-adress: