Sökning: "Gynnar"

Visar resultat 1 - 5 av 1161 uppsatser innehållade ordet Gynnar.

 1. 1. GENUSPÅVERKAN I SPRÅKUNDERVISNING Språklärares syn på elevers prestationer i skolan utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jan Kielar; Ninis Restiana Karlsson; [2017-03-07]
  Nyckelord :Genus; genusperspektiv; könsmedveten pedagogik; normkritisk pedagogik; prestation; moderna språk;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att beskriva och bidra med kunskap om språklärares syn på betydelse av genus för undervisning, lärande och bedömning i skolan.Teori: I examensarbetet används några centrala teorier om språkundervisning och språkinlärning samt teorier om genus i skolan, nämligen biologiska förklaringar, socialpsykologiska förklaringar, teori om feminiserade skolan, teorier om maskulinitet och femininet. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön –En studie baserad på intervjuer med sjuksköterskor i Kina

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Gräsberg; Linnea Hesseldahl Webjörn; [2017-02-13]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; Sjuksköterska; Upplevelse; Kina; Hälsa; Välbefinnande; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: En god psykosocial arbetsmiljö är viktig för sjuksköterskans upplevelse av hälsaoch välbefinnande. Den psykosociala arbetsmiljön påverkas av många olika faktorer. En godpsykosocial arbetsmiljö gynnar såväl sjuksköterska som patient. LÄS MER

 3. 3. Strategier för att reducera akutmottagningssjuksköterskors arbetsrelaterade stress

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Askviken; Stephanie Barth; [2017-02-13]
  Nyckelord :Akutmottagningssjuksköterska; stress; patientsäkerhet; akutmottagning; bearbetning; reducering; avvärja; copingstrategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningar är en plats där både positiv och negativ stress föreligger. Dennegativa stressen kan påverka människor med exempelvis försämrat minne, koncentration ochuppmärksamhet. Stressade sjuksköterskor utgör därför en risk för misstag i omvårdnadenvilket kan äventyra patientsäkerheten. LÄS MER

 4. 4. Att utföra tvångsåtgärder inom psykiatrin ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Johansson; Caroline Forslund; [2017-02-13]
  Nyckelord :Tvångsåtgärder; sjuksköterskans perspektiv; upplevelse; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Synen på psykisk ohälsa, tvångsvård och tvångsåtgärder har förändrats mycket genom historien och idag styrs den psykiatriska vården genom lagar och riktlinjer. LPT och LRV är lagarna som reglerar tvångsvård, de styr hur vården ska se ut samt vilka ansvar bl a sjuksköterskan har. LÄS MER

 5. 5. Spädbarns vård och behandling vid respiratoriskt syncytial virus på Gävle sjukhus : vårdpersonalens kunskaper och erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Timmerholm; Nurtena Östlin; [2017]
  Nyckelord :respiratory syncytial virus; bronchiolitis; infants; nursing; respiratoriskt syncytial virus; bronkiolit; spädbarn; omvårdnad;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Att genom intervjuer beskriva sjukvårdspersonalens upplevelser och erfarenheter av att vårda och behandla spädbarn med respiratoriskt syncytial virus infektion (RSV) inom barnsjukvården på Gävle sjukhus samt att beskriva om vårdpersonalen utgick från aktuell evidens. Metod: Studien har en deskriptiv design där intervjuerna utfördes med semistrukturerade frågor på sex tillfrågade läkare samt sex tillfrågade barnsjuksköterskor som arbetade på barn och ungdomskliniken, Gävle sjukhus vid studiens utförande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Gynnar.

Din email-adress: