Sökning: "Hög personalomsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden Hög personalomsättning.

 1. 1. GLÄDJE – är det samma för alla? En studie om värdeord och värderingar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Adolfsson; Helena Fredling; [2017-08-30]
  Nyckelord :kultur; företagskultur; värdeord; värderingar; antaganden; normer; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva och analysera ledningens och medarbetarnas syn på värderingsfrågor och företagskulturen i en större organisation. Vi ville undersöka hur välledningsgruppens syn överensstämmer med medarbetarnas, studien utgår alltså frånledningsgruppens perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Personalomsättning – Är rädslan berättigad?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Gustaf Ljung; Lukas Thermaenius; [2017]
  Nyckelord :Personalomsättning; Dysfunktionell Funktionell; Flexibla anställningar; Stagnation; Kompetensväxling och Millennials.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Syfte: Syftet med undersökningen är att studera huruvida samspelet mellan hot och möjligheter kan kopplas till en organisations personalomsättning och hur medvetna organisationerna är kring de olika effekterna som personalomsättning medför. För att sedan ställa detta mot litteratur inom området för att kunna ge en djup bild om hur dagens personalomsättning ser ut för att hjälpa organisationer förstå fenomenet bättre. LÄS MER

 3. 3. Samarbetet mellan kommunen och byggherren i detaljplaneprocessen : Vilka är framgångsfaktorerna?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johan Gyllberg; [2017]
  Nyckelord :Municipality; Housing Developer; Collaboration; Detail Development Plan; Detail Development Planning Process; Urban Land Development; Project Management; Housing Development; Kommun; Byggherre; Samarbete; Detaljplan; Planprocess; Markexploatering; Projektledning; Bostadsutveckling;

  Sammanfattning : I Sverige är behovet av bostäder stort och en utbredd bostadsbrist råder. Av den anledningen behövs det fram till år 2025 uppföras cirka 710 000 bostäder, där det största behovet finns i storstadsregionerna. LÄS MER

 4. 4. Upptäckt och åtgärd av akutsjukvårdsrelaterad compassion fatigue : litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Samuel Alpsten; [2017]
  Nyckelord :Compassion fatigue; Burnout; Turnover; Emergency nurse; Resilience; Compassion fatigue; Utmattning; Personalomsättning; Akutsjuksköterska; Resiliens; Akut; Akutsjukvård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sveriges akutmottagningar har ett årligt genomflöde av cirka 2,5 miljoner patienter. Personalomsättningen är hög för de sjuksköterskor vilka arbetar där och arbetssituationen är ofta ansträngd, både vad gäller tider, arbetsbörda och kritiskt sjuka patienter. LÄS MER

 5. 5. Förhandsbedömningar i barnavårdsärenden : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av sina förutsättningar i arbetet med skydds- och förhandsbedömningar av barnavårdsärenden.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nathalie Ljungdahl; Marie Ingman; [2017]
  Nyckelord :Socialtjänst; orosanmälningar; skyddsbedömningar; förhandsbedömningar; barnavård;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie, där sex halvstrukturerade intervjuer genomförts med socialsekreterare i Mälardalen. Syftet med denna studie är att undersöka socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av arbetet med att ta emot orosanmälningar och göra skydds- och förhandsbedömningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hög personalomsättning.

Din email-adress: