Sökning: "Historiemedvetande"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade ordet Historiemedvetande.

 1. 1. Historiemedvetande i läromedel för åk 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anne-Sophie Lindh; [2017]
  Nyckelord :Historiemedvetande; läromedelsanalys; reflekterande berättelser; multikronologi; Lgr11.;

  Sammanfattning : Jag har gjort en läromedelsstudie med syfte att analysera relativt nyproducerade läroböcker i historia utifrån frågor om de har potential att utveckla elevers historiemedvetande. När jag analyserar de tre läroböckerna i historia för åk 7-9 som jag har valt så studerar jag texter, bilder och arbetsuppgifter utifrån några av de perspektiv som svenska historiedidaktiker anser har störst möjlighet att påverka elevers historiemedvetande. LÄS MER

 2. 2. Från stora landet Sverige till lilla landet lagom : En läroboksanalys av hur svenska läroböcker framställer stormaktstiden i grundskolan ochgymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emanuel Lindberg; Anton Ryberg; [2017]
  Nyckelord :Historiedidaktik; Läroböcker; Historiemedvetande; Historiebruk; Stormaktstiden;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur den svenska stormaktstiden (1611-1718) framställs i svenska läroböcker över tid. Undersökningen genomfördes med hjälp av en kvalitativ textanalys och en kvantitativ innehållsanalys för att få fram hur stormaktstiden framställdes i läroböcker. LÄS MER

 3. 3. Historieundervisningens betydelse för elevers identitetsskapande processer : En litteraturstudie om eventuella samband mellan skolämnet historia och elevers identitetsskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Carin Welin; [2017]
  Nyckelord :historiemedvetenhet; historieundervisning och identitetsskapande;

  Sammanfattning : Människors arbete med att skapa och forma sina identiteter är processer som pågår med olika intensitet under hela livet. Enligt de styrdokument som gäller idag, och även i tidigare läroplaner, anses historieundervisning ha betydelse för elevers utveckling av kunskaper som hjälper dem att förstå sin egen identitet och sin roll i den samhälleliga kontexten. LÄS MER

 4. 4. Historiemedvetande i svensk forskningslitteratur : En litteraturstudie om hur historiemedvetande definieras och kan utvecklas enligt svensk forskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jennie Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Historiemedvetande; historiedidaktik; historieundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie har varit att belysa hur aktuell svensk historiedidaktisk forskning definierar begreppet historiemedvetande samt att studera hur forskningen beskriver att utvecklandet av elevernas historiemedvetande kan främjas genom historieundervisning. I studien har olika didaktiska metoder och verktyg som forskarna förespråkar för att utveckla ett historiemedvetande lyfts fram. LÄS MER

 5. 5. Att se historia : En undersökning av några högstadielärares användning av medier i sin historieundervisning

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mattias Lindberg; [2017]
  Nyckelord :media; history education; historical consciousness; historical awareness; use of history; media; historieundervisning; historiemedvetande; historiebruk;

  Sammanfattning : It is said that we live in a society of communication, or a society of media, even. If that is true, that everyday live is affected by media, then the children of our society are also affected, and so is school. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Historiemedvetande.

Din email-adress: