Sökning: "Homecare"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet Homecare.

 1. 1. Anhörigvårdare till demenssjuk i hemmet - Erfarenhet av e-hälsa

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Svetlana Bennedsen; Linda Boklund; Mikaela Törnkvist; [2018]
  Nyckelord :Dementia; e-health; carers; Demens; e-hälsa; anhörigvårdare;

  Sammanfattning : Den åldrande befolkningen ökar i flera länder i världen, vilket visar sig ge en ökning av personer med en demenssjukdom. Det sker ett utvecklingsarbete för att förbättra vården i hemmet, så att den demenssjuke kan bo kvar i sitt hem. LÄS MER

 2. 2. “MAN KAN VÄL ÄNDÅ HA NAGELTRÅNG FAST MAN ÄR ALKOHOLIST” : En kvalitativ studie över hemtjänstpersonals arbete med alholmissbrukande äldre

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Stefan Dahlgren; Janzén Johan; [2018]
  Nyckelord :Elderly; Alcoholic; Homecare; Abuse;

  Sammanfattning : Andelen äldre med alkoholproblem, som också är i behov av omsorg, har de senaste decennierna ökat. Forskning visar på att problematiken kommer fortsätta öka eftersom det finns en mer tillåtande syn på alkohol i samhället idag. LÄS MER

 3. 3. Riktlinjer – en begränsning eller strävan mot rättvisa? : En kvalitativ studie om hur biståndshandläggare gör individuella bedömningar och samtidigt förhåller sig till kommunala riktlinjer. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Jönrup; Amelie Larsson; [2018]
  Nyckelord :Care managers; eldercare; homecare; guidelines; decision-making; needs assessment.; Biståndshandläggare; äldreomsorg; hemtjänst; riktlinjer; beslutsfattande; behovsbedömning.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand how eldercare managers, in their assessments of home care, needs to make individual decisions and at the same time keep to municipality’s guidelines. Our research questions deal with how eldercare managers make individual assessments and at the same time consider general municipality’s guidelines in their estimations of need for homecare assistance and how eldercare managers experience that individual assessments and general municipal guidelines relate to each other in estimations of needs for homecare assistance. LÄS MER

 4. 4. Hemtjänstpersonalens upplevelser kring äldre och deras alkoholkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Christel Hellström; Maria Reimer; [2018]
  Nyckelord :abuse; alcohol problems; elderly; elderly with alcohol problems; home care staff; knowledge; äldre; äldre med alkoholproblem; missbruk; kunskap; handlingsutrymme inom vård och omsorg; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : Intentionen med denna studie har varit att genom en kvalitativ metod undersöka huruvida personer som arbetar inom hemtjänsten i Malmö stad upplever och uppfattar mötet med äldre där det uppkommer problem för personalen i deras arbete på grund av att den äldre har konsumerat alkohol. Detta genom att intervjua åtta hemtjänstpersonal angående deras förutsättningar att leva upp till lagen och den nationella och den lokala värdegrunden i Malmö stad. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadspersonals erfarnheter av att i hemmiljö vårda patienter i livets slutskede : en forskningsöversikt utifrån begreppet KASAM

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Idha Edström; Malin Ritzing; [2018]
  Nyckelord :Nursing staff; Experiences; Palliative care; Home environment; SOC; Omvårdnadspersonal; Erfarenheter; Palliativ vård; Hemmiljö; KASAM;

  Sammanfattning : Världshälsoorganisationen definierar palliativ vård som ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten hos patienter och deras familjer som står inför problem som följer med en livshotande sjukdom. Den palliativa vården ska bygga på ett förhållningssätt som kännetecknas av en helhetssyn på människan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Homecare.

Din email-adress: