Sökning: "IAS 32"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden IAS 32.

 1. 1. Financial Reporting for Contingent Convertibles in Banks: Liability or Equity?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Osama Masri; Daniel Mörner; [2017-08-09]
  Nyckelord :Contingent Convertibles; CoCos; liability versus equity; IAS 32; Common Equity Risk; Stock return volatility; Basel III; Hybrid Financial Instruments;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 2. 2. Beskrivningen av de faktorer som utgör goodwill : En studie av de noterade bolagens rörelseförvärv 2015

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sandra Fogenstad Renard; Joachim Wegman; [2017]
  Nyckelord :Goodwill; IFRS 3 B64; Qualitative Factors; Goodwill; IFRS 3 B64; Qualitative Factors; Goodwill; IFRS 3 B64; kvalitativa faktorer;

  Sammanfattning : Problemställning: IFRS 3 ersatte IAS 22 år 2005. Det innebär att bolag, för varje rörelseförvärv, ska beskriva faktorerna i förvärvad goodwill. Samtidigt visar studier att beskrivningar är så bristfälliga att de försvårar intressenters bedömningar av framtida värdenedgångsprövningar. LÄS MER

 3. 3. Svenska preferensaktier: Ett eget kapital- eller skuldinstrument?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Rasmus Gramer; Viktor Johansson; [2014]
  Nyckelord :Preferred stock; Classification of financial instruments; Ownership structure; Voting right; Risk preference;

  Sammanfattning : On Nasdaq OMX Nordic Stockholm there has been a large increase in issues of preferred stocks since the financial crisis 2008. Aiming to explain whether preferred stocks have most of their characteristics relating to debt or equity, we answer four sub questions. LÄS MER

 4. 4. Värdering till verkligt värde av finansiella instrument - Följer företagen IAS 32 p. 92?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennie Andersson; Martin Borg; Josefin Byqvist; [2007]
  Nyckelord :Finansiella instrument; verkligt värde; IAS 39; IAS 32; redovisningsutveckling; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Värdering till verkligt värde av finansiella instrument - Följer företagen IAS 32 p. 92? Ämne/kurs: FEK582, Kandidatuppsats Företagsekonomi, 10p Författare: Jennie Andersson, Martin Borg, Josefin Byqvist Handledare: Gunnar Wahlström Fem nyckelord: Finansiella instrument, verkligt värde, IAS 39, IAS 32, redovisningsutveckling Syfte: Syftet med vår uppsats är att beskriva den problematik som finns vid Large Cap-företagens upplysningslämnande enligt IAS 32 p. LÄS MER

 5. 5. Upplysningar enligt IFRS 7 – Kommer IFRS 7 leda till att användare avföretagens finansiella rapporter får en bättre bild av företagens finansiella risk ochriskhantering?

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mats Cederfalk; Kristina Andersson; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En konsekvens av ökad global konkurrens, rörliga växelkurser ochräntefluktuation är att många nya finansiella instrument skapats och användningen avfinansiella instrument har blivit allt vanligare. I takt med att alltmer komplexa finansiellainstrument vuxit fram har frågan om hur finansiella instrument ska hanteras i redovisningenvarit föremål för stor diskussion. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet IAS 32.

Din email-adress: