Sökning: "IKT - Information- och kommunikationsteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden IKT - Information- och kommunikationsteknik.

 1. 1. Att skriva sig till läsning hos elever med svenska som andraspråk- En studie om lärarens perspektiv och erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Susete Johansson; [2017-11-13]
  Nyckelord :ASL- Att Skriva sig till Läsning; läs-och skrivinlärning; IKT - Information- och kommunikationsteknik; dator; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Dagens läroplan synliggör datorns betydelse inom läs- och skrivinlärning och har därmed påverkat hur undervisningen ska se ut (Skolverket, 2016). Den har numera reviderats och det finns även krav för läs- och skrivfärdigheter i svenska och svenska som andraspråk i slutet av årskurs 1. LÄS MER

 2. 2. Att lära sig läsa och skriva med ASL. En kvalitativ studie om lärares upplevelser av ASL i relation till läs- och skrivsvårigheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Lennartsson; [2017-11-10]
  Nyckelord :Att skriva sig till läsning; läs- och skrivsvårigheter; läs- och skrivinlärning; IKT – Information- och kommunikationsteknik; dator; stödinsatser;

  Sammanfattning : Att lära elever läsa och skriva är två av skolans viktigaste uppdrag men vägen dit kan se olika ut för elever. Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter och svårigheter lärare i årskurs F-2 anser att ASL bidrar till när elever med läs- och skrivsvårigheter ska lära sig läsa och skriva. LÄS MER

 3. 3. Ett hav av matematikapplikationer, och att hitta rätt : En analys av matematikapplikationer som används i grundskolans tidigare år

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jennelie Örtendahl; [2017]
  Nyckelord :Analysis; applications; digital teaching materials; Information and Communication Technology ICT; number sense and serious games.; Analysverktyg; applikationer; digitala läromedel; digitala lärspel; informations- och kommunikationsteknik IKT och taluppfattning.;

  Sammanfattning : Applikationer har blivit en tillgång för att utveckla elevernas kunskaper inom taluppfattning. Men innehåller applikationer didaktiska eller pedagogiska styrkor som andra läromedel inte innehåller? Vilka matematiska kunskaper är möjliga att utveckla genom att spela en applikation inom området? Med dessa frågeställningar tog denna studie avstamp som syftar till att studera applikationers layout och innehåll inom taluppfattning. LÄS MER

 4. 4. Inte ett ämne men ett förhållningssätt : en studie om hur pedagoger uppleverarbetet med digitala verktyg i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Kjellberg; Elin Magnusson; [2017]
  Nyckelord :förskola; pedagoger; digitala verktyg; IKT; affekter; variation; upplevelser;

  Sammanfattning : Digitala verktyg/Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är ett aktuellt område som är i ständig utveckling. Denna utveckling tycks dock ha stannat av inom förskolans verksamhet där det i nuvarande läroplan (Läroplan för förskolan 98 rev. 2016) inte finns några tydliga mål som berör digitala verktyg/IKT. LÄS MER

 5. 5. Arbetslivets digitalisering : Motverkar eller framkallar IKT stress?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefin Brorhed; Linda Borell; [2017]
  Nyckelord :Information and communication technology ICT ; accessibility; stress; borderless work; home care; Informations- och kommunikationsteknik IKT ; tillgänglighet; stress; gränslöst arbete; hemtjänst;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av arbetslivet har bidragit med mycket positivt för både organisation, individ och tredje part men samtidigt ökar ohälsan i arbetslivet och det har hittills gjorts lite för att förstå digitaliseringens påverkan på arbetstagares välmående. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för om och i så fall hur den ökade tillgängligheten för information och kommunikation genom informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan framkalla eller motverka känslan av stress hos arbetstagare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet IKT - Information- och kommunikationsteknik.

Din email-adress: