Sökning: "IKT verktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 309 uppsatser innehållade orden IKT verktyg.

 1. 1. F – 3 lärares integrering av IKT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Jutman; [2018-02-08]
  Nyckelord :digital teknik; digitalisering; informations och kommunikationsteknik; lärare; integrering av digital teknik;

  Sammanfattning : Skolan har under en längre period varit en förändrad verksamhet runt om i landet i och med digitaliseringen. Läroplanen från 2011 har blivit reviderad för att skapa ett gemensamt nationellt ansvar att utbilda dagens elever inom digital teknik. LÄS MER

 2. 2. Lärares kunskaper om digitala verktyg i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Sebastian Häreskog; Jesper Lundahl; [2018]
  Nyckelord :IKT; TPACK; digitala verktyg; matematik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om lärares kunskaper i relation till användningen av IKT i undervisningen, samt tillföra insikt om hur lärares kunskaper om IKT relaterar till deras förståelse för att integrera digitala verktyg i matematikundervisningen. Forskningsfrågorna som ställdes var: Hur anger lärare att de använder IKT i matematikundervisningen? Vad uttrycker lärarna att det har för motiv till användningen av IKT inom matematikundervisningen? Vilka olika kunskaperområden gestaltar sig i lärarnas berättelser? Empiri har samlats in med kvalitativa intervjuer där sex lärare från olika skolor deltog som informanter. LÄS MER

 3. 3. Fritidslärares arbete med digitala verktyg : Hur fritidslärare kan använda digitala verktyg på fritidshemmet för att främja fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Karl Winninge; Philip Rasmussen; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; IKT; Fysisk Aktivitet; Fritidslärare;

  Sammanfattning : Syftet med forskningen är att ge ökad och fördjupad kunskap kring hur fritidslärare anser att fritidshemmet kan öka den fysiska aktiveten genom digitala verktyg. Detta undersöks genom en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer. Sex fritidslärare intervjuades, alla med varierande ålder och bakgrunder. LÄS MER

 4. 4. Att kombinera ASL och STL i ett språkutvecklande syfte

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josefine Danielson; Erica Diebig; [2018]
  Nyckelord :ASL; digitala verktyg; en-till-en; IKT; kollegialt lärande; läs- och skrivutveckling; språkutveckling; STL;

  Sammanfattning : Den här studien har som syfte att undersöka hur digitala verktyg kan användas språkutvecklande inom svenskämnet. Studien undersöker ett undervisningssätt där metoderna Att skriva sig till läsning (ASL) och Skriva sig till lärande (STL) kombineras med varandra, där följande tre frågeställningar ställdes: Hur menar F-3-lärare att arbetet med ASL och STL påverkat den språkutvecklande undervisningen? Vilka möjligheter och hinder ser F-3-lärare att arbetet med ASL och STL medfört i den språkutvecklande undervisningen? På vilket sätt kan IKT-pedagoger och andra resurspersoner stötta arbetet med digitala verktyg i den språkutvecklande undervisningen? För att försöka besvara våra frågeställningar har vi använt oss av den kvalitativa forskningsmetoden i form av en gruppintervju med tre lärare samt en enskild intervju med en IKT-pedagog. LÄS MER

 5. 5. Att göra sig tillgänglig

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Katrin Blennow; Madelene Eregård; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; informations- och kommunikationsteknik; inkludering; studie- och yrkesvägledning; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Vägledning är viktigt både ur ett individ- och ett samhällsperspektiv. Trots detta visar statistik att varje vägledare inom skolväsendet ansvarar för flera hundra elever och Skolinspektionen fastställer att vägledningen är undermålig. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet IKT verktyg.

Din email-adress: