Sökning: "Jean Watson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Jean Watson.

 1. 1. När sjuksköterskan hindras från att göra rätt : En litteraturöversikt om moralisk stress hos sjuksköterskan

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Elin Thunberg; Madeleine Kastlund; [2018]
  Nyckelord :Jean Watson; Moral stress; Nurses; Nursing ethics; Work climate; Arbetsklimat; Jean Watson; Moralisk stress; Sjuksköterskor; Vårdetik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Moralisk stress är ett begrepp som först kom att definieras av Jameton (1984) och anses uppstå när sjuksköterskor inte kan handla i enlighet med det de anser vara det rätta på grund av organisatoriska eller institutionella barriärer. Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar för ett stort kunskaps- och arbetsområde som ska präglas av ett etiskt förhållningssätt och en personcentrerad vård. LÄS MER

 2. 2. Akut intubation vid en akutmottagning - Hur kan patientsäkerheten förbättras?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Camilla Norlander; Åse Johansson; [2017]
  Nyckelord :Rapid sequence induction; patient safety; emergency room; checklist;

  Sammanfattning : ABSTRACTStudying patients' reduced autonomy in acute care is complicated. There are few studies describing the patient's perspective in acute intubations. This was a quantitative literature study, where the primary purpose was to examine if there were evidence based plans of action to improve patient safety with intubations at the emergency room. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ sedering : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Carlsson; Ellen Christensen; [2017]
  Nyckelord :Palliative sedation; Terminal sedation; Palliative care; End of life care; Team; Nurses’ experiences; Jean Watson; Palliativ sedering; Terminal sedering; Palliativ vård; Vård i livets slutskede; Team; Sjuksköterskors erfarenheter; Jean Watson;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ sedering avser en avsiktlig sänkning av medvetandegraden hos en patient som befinner sig i livets slutskede och har outhärdliga symtom. Behandlingen ges av ett multiprofessionellt team där sjuksköterskornas uppgift är att iordningställa och administrera ordinerade läkemedel samt utvärdera effekt och upplevelse av behandlingen. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av sjuksköterskans kommunikation i vårdmötet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sara Fiske Temrell; Tanya Lotfiani; [2016]
  Nyckelord :Communication; Patient perspective; Experience; Nurse; Kommunikation; Patientperspektiv; Upplevelser; Sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att en god hälsa uppnås är ett av målen med hälso- och sjukvården. För att sjuksköterskan ska nå detta mål är hen i behov av sina kunskaper och egenskaper. Den personcentrerade vården ligger till grund för sjuksköterskans profession varpå den respektfulla kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten är essentiell. LÄS MER

 5. 5. Strategier för att bemästra livssituationen efter amputation av en nedre extremitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Fors; Lydia Sjöberg; [2015]
  Nyckelord :förändrad livssituation; strategier; bemästrande; vuxna; amputation; anpassning; amputation av nedre extremitet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Personer som genomgått amputation av en nedre extremitet kan använda sig av en mängd olika strategier för att hantera sin nya livssituation. I tidigare forskning har strategier inte fått något större fokus utan den har inriktat sig på den fysiska återhämtningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jean Watson.

Din email-adress: