Sökning: "Johanna Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Johanna Hansson.

 1. 1. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Glansberg; Johanna Hansson; [2017-01-05]
  Nyckelord :Skärmtid; barnhälsovård; folkhälsa; familjefokuserad omvårdnad; samtal; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av digitala medier och skärmar ökar i dagens samhälle, även bland barn. Allt yngre barn använder skärmar vilket ger både positiva och negativa effekter för dem. Stor del av effekterna beror på hur användandet ser ut samt balansen mellan skärmtid och andra aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Värdegrund som pedagogiskt verktyg, inte bara ord? En kvalitativ studie om värdegrundens funktion i en kedjeverksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Amanda Hansson; Jennifer Lindbladh; Johanna Ridderbjelke; [2016-07-01]
  Nyckelord :värdegrund; lärande organisation; ledarskap; organisationskultur; värdeöverföring; varumärkesetablering;

  Sammanfattning : Syfte: Studien avser studera hur en värdegrund kan förstås som ett pedagogiskt verktyg samt vilkenroll chefen fyller mellan värdegrunden och verksamheten inom en kedja, både internt inomverksamheten samt utåt som varumärke och aktör. Genom textanalys och kvalitativa intervjuer ärsyftet att undersöka hur platschefer tillämpar sin verksamhets värdegrund i den dagliga verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Förskjuten undervisningstid på Chalmers - En åtgärd i syfte att jämna ut höga belastningstoppar i kollektivtrafiken

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Johanna Hansson; Viktor Lehtonen; Malin Rybo Molin; [2016]
  Nyckelord :kollektivtrafik; trafikflöde; trafikbelastning; Chalmers; tidsreglering; västtrafik; rusningstrafik; förändringsbeteende; Lindholmen; Johanneberg;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Strävan efter den medvetna närvaron : En kvalitativ studie kring bruket av buddhistisk insiktsmeditation i ett sekulariserat samhälle

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johanna Hansson; [2016]
  Nyckelord :meditation; religion; secular society; rational choice; Buddhism; insight meditation; vipassana; meditation; religion; sekulärt samhälle; rationellt val; buddhism; insiktsmeditation; vipassana;

  Sammanfattning : In this bachelor’s thesis I have focused on the question why people who live in secular societies use insight or vipassana meditation. The study is based on the rational choice theory developed by Rodney Stark. I have used an inductive qualitative method including e-mail interviews with practitioners of vipassana meditation. LÄS MER

 5. 5. Dress for e-Commerce success : En kvantitativ och kvalitativ undersökning om bakomliggande framgångsfaktorer för renodlade e-handlare samt deras internationaliseringsförmåga

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Julia Hansson; Johanna Nyman; [2016]
  Nyckelord :e-Commerce; Partial e-Commerce; Digital marketing; Internationalization; Success factors; E-handel; Renodlade e-handelsföretag; Digital marknadsföring; Internationalisering; Framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Studien utgår från det faktum att var femte köp i Sverige idag görs på Internet, vilket sätter press på e-handelsföretagen att differentiera sig, både inhemskt och på den internationella arenan. Tre faktorer är värda att nämna, då dessa är aspekter som de fysiska butikerna inte konkurrerar med i samma utsträckning som e-handel. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johanna Hansson.

Din email-adress: