Sökning: "KÖN"

Visar resultat 1 - 5 av 3751 uppsatser innehållade ordet KÖN.

 1. 1. Obstruktiv sömnapné och livskvalité bland kvinnor och män : En deskripitiv enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :John Svartson; Ronja Ringvall; [2017]
  Nyckelord :obstructive sleep apnea; quality of life; mental health; obstruktiv sömnapné; livskvalité; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obstruktiv sömnapné en är sjukdom som innebär att man under nattsömnen drabbas av perioder då andningen upphör helt. För den drabbade kan detta leda till konsekvenser för den somatiska hälsan såväl som den psykiska. Tidigare forskning har även kunnat påvisa påverkan på patienternas livskvalité. LÄS MER

 2. 2. Skillnader i förekomst av stress mellan privat och offentlig sektor i Sverige : En kvantitativ studie om stress utifrån Karaseks krav, kontroll- och stödmodell

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Ivarsson; Victoria Ulrich; [2017]
  Nyckelord :Stress; privat sektor; offentlig sektor; Karaseks krav; kontroll- och stödmodell; kön;

  Sammanfattning : Förekomsten av stress har stadigt ökat i Sverige sedan slutet av 90-talet och som mest har den ökat inom offentlig sektor. Stress är idag ett välkänt folkhälsoproblem och ett relativt väl utforskat område, men skillnader mellan olika sektorer är mindre välstuderat. LÄS MER

 3. 3. Förskolepersonals förhållningssätt i barnkonflikter : En kvalitativ studie ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Fanny Rydén; Fanny Faxe; [2017]
  Nyckelord :Preschool; Child; Children; Conflict; Conflicts; Gender; Teacher; Approach; Bias; Relationship; Konflikt; Förskola; Kön; Genus; Förhållningssätt; Barnkonflikt; Förskollärare; Relationer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskolepersonals förhållningssätt i barnkonflikter ur ett genusperspektiv i den fria leken. Detta för att synliggöra vilka förhållningssätt som framträder och om barn i förskolan möter samma möjligheter och/ - eller begränsningar i konfliktsituationer utifrån förskolepersonals förhållningssätt och bemötande ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Om egenskaper hos personal inom tvångsvård med ungdomar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :John Järvenpää; [2016-11-03]
  Nyckelord :egenskaper; personlighet; karismatisk; tvångsvård; SiS Statens institutionsstyrelse ;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Undersökningen syftar till att granska vad ungdomar av manligt kön, vilka med stöd av tvångsvårdslagar bor på särskilda ungdomshem, och personal på dessa hem anser vara lämpliga egenskaper hos personalen för att vården och behandlingen ska gynnas. Tre frågeställningar knyts till syftet:- Hur svarar dessa egenskaper mot forskningens syn samt de värdeord som arbetsgivaren har? - Har vissa, specifika egenskaper en gynnsam effekt på vården och behandlingen? - Varför anges vissa egenskaper, varför anses de vara viktiga?Metod och material: Deltagande observation, intervjuliknande inslag, litteraturstudier och frågeformulär. LÄS MER

 5. 5. Sång i dubbel bemärkelse
– En kvalitativ undersökning om sångkroppen utifrån ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ellinor Johansson; [2016-09-29]
  Nyckelord :Sexuality; music; singing; ; gender; musik; sång;

  Sammanfattning : Jag undersöker i det här arbetet sång och sångarens roll i en populärmusikensemblegrupp på gymnasiets estetiska program med inriktning musik i årskurs 2 utifrån ett genusperspektiv. Jag utgår från antagandet att kön är en social konstruktion och är performativt, det vill säga att det konstrueras när talhandlingar, kroppsspråk och gester upprepas kontinuerligt (Butler, 2007). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet KÖN.

Din email-adress: