Sökning: "Lärande planering"

Visar resultat 1 - 5 av 346 uppsatser innehållade orden Lärande planering.

 1. 1. Helhet i undervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jenna Östling; [2018-02-08]
  Nyckelord :Tematiskt arbetssätt; temaarbete; arbeta över ämnesgränserna; ämnesintegrerad undervisning; integrated science education; integrated curricula; thematic approaches;

  Sammanfattning : Forskningsrapportens syfte var att kunna kartlägga lärares tillvägagångssätt i tematiskt arbeteoch för att ta reda på hur de upplevde att elever utvecklades samt lärde sig genom dennaarbetsmetod. En kvalitativ studie har genomförts genom att använda semistruktureradeintervjuer för att få svar på frågeställningen kring tematiska tillvägagångssätt. LÄS MER

 2. 2. Ensembleundervisning på högstadiet : Hur beskriver musiklärare att de gör?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Johan Lilja; [2018]
  Nyckelord :ensemblespel; bedömning; musikundervisning; planering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva hur musiklärare planerar, genomför och gör bedömningar av ensemblespel på högstadiet samt vad lärarna anser behövs för musikutrustning i klassrummet. För att uppfylla detta syfte lyfter studien frågor kring lärares planering, genomförande, tidsupplägg, betydelsen av klassrummets resurser samt insamling av bedömningsunderlag och bedömning. LÄS MER

 3. 3. Hälsosamma arbetstider – att balansera mellan privatliv, hälsa och lärande.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Mie Vastedotter; Jessica Malmehed; [2018]
  Nyckelord :Hälsa; lärande; skiftarbete; Work-life balance; kollektivt lärande; miljöpedagogik; fenomenologi; privatliv; återhämtning; omställning; cirkadiansk rytm; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie har syftet varit att beskriva och analysera skiftarbetande sjuksköterskors upplevelser av hälsa och lä- rande. Utifrån detta syfte antogs två frågeställningar: hur upplever sjuksköterskor som arbetar skift att hälsosamma arbetstider påverkar lärande och hälsa?; hur upplever sjuksköterskor som arbetar skift att arbetstiden påverkar till- gången till lärande och utveckling? För att besvara frågeställningarna antogs en fenomenologisk ansats, som syftar till att analysera upplevelser av fenomen. LÄS MER

 4. 4. Elevers bristande förståelse för algebra : Lärarens arbetssätt är betydande för elevers motivation och förståelse i matematiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jenny Green; Linda Larsson; [2018]
  Nyckelord :Algebra; arbetssätt; förklaring; förståelse; matematikundervisning; motivation;

  Sammanfattning : Att förstå det abstrakta området algebra kan för elever vara komplicerat. För att komma närmare en förståelse för eleverna läggs stor vikt vid lärarens förklaring och arbetssätt som kan vara traditionellt inriktad eller mer sociokulturellt inriktad. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som kan påverka elevens resultat i yrkesämnen på gymnasiet. : En studie ur elevens perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Carina Svendén; [2018]
  Nyckelord :Särskilt stöd; extra anpassningar; yrkeselev; yrkeslärare; yrkesprogram på gymnasiet; yrkesämne;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka olika faktorer som påverkar elevens resultat i yrkesämnen på gymnasiet. Studien skulle också visa elevens behov av särskilt stöd och extra anpassningar inom de programgemensamma ämnena: ”yrkesämnen” på gymnasiets yrkesprogram. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lärande planering.

Din email-adress: