Sökning: "Lärande planering"

Visar resultat 1 - 5 av 318 uppsatser innehållade orden Lärande planering.

 1. 1. Blended learning vid lärares professionella lärande

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Malin Nilsson; [2017-09-04]
  Nyckelord :blended learning; lärares professionella lärande; praktikgemenskaper; communities of practice;

  Sammanfattning : Teachers need professional learning opportunities to improve school results. To have impact for all students, all teachers need to participate. However, there is currently an acknowledged lack of organized professional learning for teachers (Skolverket, 2013).Technology creates new possibilities. LÄS MER

 2. 2. Förskolan i den rasifierade staden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lars Schöpf; [2017-06-22]
  Nyckelord :högresursområde; Förskola; Mångfald; vithet ; ras; klass;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur förskollärare i högresursområden talar om sitt uppdrag att enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2016) arbeta med kulturell mångfald. Uppsatsens frågeställningar fokuserar på förskollärarnas tal kring deras arbete, planering och utvärdering av läroplanens formuleringar kring kulturell mångfald. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors upplevelser av arbetssituationen : - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maria Larsson; Mona Persson; [2017]
  Nyckelord :School nurse; experiences; work situation; nursing; qualitative content analysis; demand-; control- and support model.; Skolsköterska; upplevelser; arbetssituation; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys; krav-; kontroll- och stödmodell.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Skollagen ligger till grund för den samlade elevhälsan, som ska arbeta för att främja elevers välmående och lärande genom att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser. Skolsköterskan som tillhör den medicinska elevhälsan arbetar med insatser på individ- och gruppnivå. LÄS MER

 4. 4. Förskolegården, ett pågående projekt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :i Kristiansson; Ellinor Andersson; [2017]
  Nyckelord :Förskolegård; lek; lärande; utformning; utveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att inspirera förskolor till att arbeta med utformningen av utemiljön på förskolegården. Vidare syftar studien till att väcka intresse hos pedagoger för utemiljöns betydelse för barns utveckling, lek och lärande. Vi har genomfört en fallstudie, där en specifik förskola har undersökts. LÄS MER

 5. 5. Anknytningen är A och O i förskolan : hur förskollärare och barnskötare beskriver betydelsen av små barns inskolning i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Johanson; Magdalena Kjellsson; [2017]
  Nyckelord :Anknytning; anknytningsperson; anknytningsmönster;

  Sammanfattning : InledningStudien behandlar förskollärares och barnskötares reflektioner kring de yngsta barnens anknytning i förskolan. I studien riktar vi främst in oss på inskolningsperioden, eftersom grunden läggs där, för anknytning mellan barn och pedagog. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lärande planering.

Din email-adress: