Sökning: "Lärande planering"

Visar resultat 1 - 5 av 327 uppsatser innehållade orden Lärande planering.

 1. 1. LÄRARSKAP OCH LEDARSKAP Fysiklärares beskrivningar av sina val vid undervisningsplanering

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annika Perlander; [2017-11-03]
  Nyckelord :Pedagogiskt ledarskap; Lärarskap; Kunskapsbas; Ämneskunskap; Didaktisk innehållskunskap; Läroplanskunskap; Kollegiala samtal; Erfarenhet; undervisningsplanering;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att belysa fysiklärares undervisning. Det som ska undersökas är lärarnas uppfattning av hur ämnet fysik omsätts i undervisningspraktik och vad som påverkar de val de gör i sin planering.Teori:Studien utgår ifrån teorier kring didaktik och ledarskap samt teorier om lärares kun-skapsbas och kollegialt lärande. LÄS MER

 2. 2. Blended learning vid lärares professionella lärande

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Malin Nilsson; [2017-09-04]
  Nyckelord :blended learning; lärares professionella lärande; praktikgemenskaper; communities of practice;

  Sammanfattning : Teachers need professional learning opportunities to improve school results. To have impact for all students, all teachers need to participate. However, there is currently an acknowledged lack of organized professional learning for teachers (Skolverket, 2013).Technology creates new possibilities. LÄS MER

 3. 3. Förskolan i den rasifierade staden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lars Schöpf; [2017-06-22]
  Nyckelord :högresursområde; Förskola; Mångfald; vithet ; ras; klass;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur förskollärare i högresursområden talar om sitt uppdrag att enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2016) arbeta med kulturell mångfald. Uppsatsens frågeställningar fokuserar på förskollärarnas tal kring deras arbete, planering och utvärdering av läroplanens formuleringar kring kulturell mångfald. LÄS MER

 4. 4. Anknytningen är A och O i förskolan : hur förskollärare och barnskötare beskriver betydelsen av små barns inskolning i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Johanson; Magdalena Kjellsson; [2017]
  Nyckelord :Anknytning; anknytningsperson; anknytningsmönster;

  Sammanfattning : InledningStudien behandlar förskollärares och barnskötares reflektioner kring de yngsta barnens anknytning i förskolan. I studien riktar vi främst in oss på inskolningsperioden, eftersom grunden läggs där, för anknytning mellan barn och pedagog. LÄS MER

 5. 5. Fritidspedagogens roll utifrån tre yrkesperspektiv : rektor, lärare och fritidspedagog

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Isabella Lejon; Anna Bark; [2017]
  Nyckelord :Fritidspedagog; lärare; rektor; yrkesroll; samarbete; samsyn; samspel; integration;

  Sammanfattning : Detta är en intervjustudie om fritidspedagogers yrkesroll i skolan med fokus på samverkan mellan olika yrkesgrupper. Resultatet av studien visar att den aktuella skolan uppvisar grund för goda samarbeten mellan samtliga medverkande yrkesroller. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lärande planering.

Din email-adress: