Sökning: "Leka"

Visar resultat 1 - 5 av 524 uppsatser innehållade ordet Leka.

 1. 1. Hur kan Sölvesborgs kommun öka sociala och biologiska värden i ett område planlagt som natur?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Emelie Wihlborg; [2017]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Sölvesborg is a small municipality located in the county of Blekinge in the south part of Sweden. The landscape is dominated by European beech and agriculture. Here there is a patch of land that the municipality has planned as ”Nature” according to Swedish law. LÄS MER

 2. 2. Ljuva, livliga fritids : Hur kan delar av fritidshemmets fysiska inomhusmiljö utformas och användas så att den möter barnens behov av livlig lek och fysisk rörelse?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Johansson Gabriella; [2017]
  Nyckelord :after-school centre; physical indoor environment; rooms; play and physical activity; fritidshem; fysisk inomhusmiljö; lokaler; lek och fysisk rörelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur olika fritidshemsverksamheter anpassar en del av den fysiska inomhusmiljön för att kunna erbjuda utrymmen för barnens livligare lek och fysisk rörelse. Jag besökte tre fritidshemsverksamheter som har varierande förutsättningar när det gäller tillgång till lokaler, lokalernas storlek och antal och elevgruppens storlek. LÄS MER

 3. 3. Barns rörelse i förskolans verksamhet : Hur rörelseaktiviteter integreras i förskolans verksamhet enligt uppfattningar från förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Suzanne Sandholm; Susanne Gerndt; [2017]
  Nyckelord :Movement and motor skills; motion and motor development; movement and learning; varying environments; forms of movement; Rörelse och motorik; rörelse och motorisk utveckling; rörelse och lärande; varierande miljöer; rörelseformer;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om varför det är viktigt att barn får delta i olika rörelseaktiviteter på förskolan. Uppsatsen kommer bland annat att lyfta hur förskollärare tänker kring rörelse, vilka former av rörelse som integreras samt vilka förutsättningar pedagogerna upplever att de har när det gäller att erbjuda barnen olika rörelseaktiviteter. LÄS MER

 4. 4. Lika barn leka bäst? : en kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas skildring av nyanlända elever inom den svenska skolan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ebba Lagerfelt; [2017]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; Fairclough; invandringspolitik; nyanlända elever; Sverigedemokraterna; språkets makt; etnisk maktordning; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att kritiskt granska huruvida Sverigedemokraterna redogör för invandringens påverkan i skolan. För att nå målet med studien undersöks skildringen av nyanlända elever utifrån utvalda artiklar från partiets tidskrift SD-Kuriren. LÄS MER

 5. 5. "Sådant får ni leka med hemma. Hade vi velat ha sådana leksaker här på förskolan så skulle vi köpt in det hit!"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Annie Johansson; Sofie Jansson; [2017]
  Nyckelord :Barns populärkultur; samlärande; gemensam lärplattform; artefakt; mediering; kontext; mikroetnografisk studie; sociokulturellt perspektiv; deltagande observation;

  Sammanfattning : Med avstamp i vårt problemområde är vårt syfte att undersöka vilken populärkultur som barn använder sig av samt hur de använder sig av den. Utifrån detta undersöker vi även hur pedagogerna bemöter den populärkultur som barnen använder sig av i förskolan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Leka.

Din email-adress: