Sökning: "Lena Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Lena Karlsson.

 1. 1. Äldres upplevelser av deras autonomi vid måltidssituationen : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Veronica Törnström; Lena Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Autonomi; litteraturstudie; måltidssituationen; upplevelser; vårdinstitutioner; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler personer når en högre ålder i Sverige och flera av dem kan inte längre bo kvar i sina hem av flera olika orsaker. I dessa fall kan alternativet bli att flytta till en vårdinstitution. LÄS MER

 2. 2. - Jag tänker Åh nej! En fenomenografisk studie med fokus på hur flickor i matematiksvårigheter uppfattar ämnet matematik och sin matematiska förmåga

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jenny Karlsson; Lena Ekström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: Uppfattningar, självuppfattning, matematiksvårigheter, attityd, resiliens, motivation. AbstractSyftet med vår studie har varit att undersöka hur flickor i matematiksvårigheter uppfattar ämnet matematik samt belysa de faktorer som påverkar flickornas självuppfattning och lärande i matematik. LÄS MER

 3. 3. The effects of regulations on risk management within the Swedish Banking Sector

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alina Parfenova; Lena Karlsson; [2016]
  Nyckelord :: Risk Management; Operational Risk Management; Regulations; Three Line of Defence; COSO Framework; Swedish Banks;

  Sammanfattning : This research shed the light on regulations and their effects on operational risk management within the Swedish Swedish Banking Sector. The focus lies on operational risk management due to the introduction of new regulations such as FFFS 2014:1, FFFS 2014:4 and FFFS 2014:5. LÄS MER

 4. 4. Lärplattans effekter för motivation till lärande Tablet´s impact on motivation for learning

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lena Karlsson Hallström; [2015]
  Nyckelord :”en-till-en”; ”en-till-många”; IKT-kunskaper; lärplatta; lärverktyg; motivation; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Utifrån studiens empiriska resultat-, litteratur- och forskningsgenomgång visar resultatet att lärplattan är ett bra och framgångsrikt redskap för lärande och då detta med utgångspunkt från alla elever, med eller utan behov av särskilt stöd. Det som främst visat sig har betydelse är att lärplattan ökar elevens motivation till lärande men även dennes självkänsla, nyfikenhet och drift till kunskapsinhämtning. LÄS MER

 5. 5. Fria bildskapande aktiviteter i förskolan : Förskollärares och barns fokus och uttryck

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Elsa Karlsson; Lena Svensson; [2015]
  Nyckelord :Förskola; bildskapande; barnsyn; respons; lärande; process; produkt;

  Sammanfattning : Denna studie grundar sig i vårt intresse för estetiska uttrycksformer i förskolan. Syftet var att se hur förskollärare arbetar med och påverkar barns fria bildskapande på fyra olika förskolor. En kvalitativ studie genomfördes och material samlades in i form av filmsekvenser som transkriberades, kategoriserades och analyserades. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lena Karlsson.

Din email-adress: