Sökning: "Lisa Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden Lisa Andersson.

 1. 1. "Skulle ju aldrig som vuxen orka leka med arton barn(!), arton stycken hela tiden" : En studie om pedagogers syn på kamratkulturer och deras syn på hur pedagoger stödjer barn i leksituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Lisa Andersson; Sofie Spånberg; [2018]
  Nyckelord :förskola; pedagog; intervju; kamratkultur; tillträdesstrategier; uteslutning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att ta reda på hur några olika pedagoger ser på barns kamratkulturer och hur de stödjer och hjälper barn i leksituationer. För att ta del av detta har vi använt oss av den halvstrukturerade intervjun som metod. LÄS MER

 2. 2. Glasbubblan : En studie om kvinnliga ledare och deras avancemang i den svenska musikbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Lisa Andersson; Alexandra Björn; Jennifer Stensson; [2018]
  Nyckelord :Obstacles; glass ceiling; unawareness; women; female; leadership; Hinder; glastaket; omedvetenhet; kvinnor; kvinnligt; ledarskap;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Glasbubblan - En studie om kvinnliga ledare och deras avancemang i den svenska musikbranschen Författare: Lisa Andersson, Alexandra Björn och Jennifer Stensson Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan Program: Music & Event Management Kurs: Företagsekonomi III - Organisation, Examensarbete (kandidat) Handledare: Mathias Karlsson Examinator: Hans Wessblad Problemformulering: Vilka hinder upplever kvinnor på sin väg till de ledande positionerna inom den svenska musikbranschen? Syfte: Syftet med denna studie är att göra en kartläggning av vilka hinder kvinnliga ledare upplevt på sin väg uppåt i musikbranschen. Metod och teoretisk referensram: Rapporten består av en kvalitativ studie med en deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Ungdomar och unga vuxnas upplevelser av att genomgå en cancerbehandling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Andersson; Anna-Lisa Parlapiano; [2018]
  Nyckelord :Cancer; adolescents; young adults; experiences; Cancer; ungdomar; unga vuxna; upplevelser;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva ungdomar och unga vuxnas upplevelser av att genomgå en cancerbehandling och vilket behov av stöd som behövts under behandlingen. Metod: En litteraturstudie har gjorts där 11 orginalartiklar med kvalitativa studier från databaserna Pubmed och Cinahl har använts. LÄS MER

 4. 4. Normens normalitet - en undersökning av normativitet i relation till kön i statliga offentliga utredningar 2007-2017

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Lisa Andersson; [2018]
  Nyckelord :transpersoner; normkritik; erkännande; könsidentitet; statliga offentliga utredningar; queerteori; könstillhörighet; ickebinära; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen applicerar ett normkritiskt ramverk relaterat till kön på tre statliga utredningar, med en riktad kvalitativ innehållsanalys som metodverktyg. De tre statliga utredningarna berör på ett eller annat sätt grupper transpersoner. LÄS MER

 5. 5. Exkluderad från arbetsmarknaden - Berättelser om att leva i arbetslöshet i den svenska välfärdsstaten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lisa Andersson Boethius; [2018]
  Nyckelord :unemployment; disability; ex-offenders; immigrants; labor market; exclusion from labor market; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study investigates unemployment from the unemployed individuals´ perspective. Its main focus has been to portrait the experiences, feelings and attitudes of people who already have disadvantages on the labor market and has experience of unemployment. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Lisa Andersson.

Din email-adress: