Sökning: "Matteus-effekten"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Matteus-effekten.

  1. 1. Elevers läsvanor : En kvalitativ studie av fyra fordonselevers läsvanor

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

    Författare :Frans Gustafsson; [2016]
    Nyckelord :Reading habits; interest in reading; reading proficiency; reading development; path of least resistance; self-efficacy; the peer effect; the Matthew effect; operant conditioning; the zone of proximal development; the social cognitive theory; the theory of cognitive development; word decoding; unaccompanied refugee children; the motor vehicle program and upper secondary school.; Läsvanor; läsintresse; läsförmåga; läsutveckling; minsta motståndets lag; självförmåga; kamrateffekten; Matteus-effekten; operant betingning; proximalzonsteorin; den sociokognitiva teorin; den kognitiva utvecklingsteorin; ordavkodning; ensamkommande flyktingbarn; fordonsprogrammet och gymnasium.;

    Sammanfattning : The following study was conducted at an upper secondary school in Sweden and attempts to explore the question of what influences male pupils’ reading habits. Many quantitative international studies, including PISA, PIRLS and IEA Reading Literacy, have sought to answer this question, but only partially succeeded due to the limitations of their methods. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Matteus-effekten.

Din email-adress: