Sökning: "Miljörätt"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade ordet Miljörätt.

 1. 1. Miljökrav i offentlig upphandling - En analys av rättsliga och praktiska hinder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; EU-rätt; Miljörätt; Miljökrav; Miljöhänsyn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Today, green public procurement is considered an important part of a positive environmental and social development. This is partly because of the large economic importance of public procurement and partly because environmental considerations constitute an aspect of public procurement with increased significance. LÄS MER

 2. 2. (O)laglig handel med hotade djur och växter – en analys av den straffrättsliga regleringen avseende handel med produkter av hotade djur- och växtarter i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amelie Elmér; [2018]
  Nyckelord :miljörätt; straffrätt; miljöstraffrätt; CITES; artskyddsbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hotet mot den biologiska mångfalden är omfattande. En bidragande orsak är handeln med hotade djur och växter. Mot bakgrund av en ökad internationell illegal handel har CITES-konventionen utarbetats. Inom EU gäller CITES-förordningen. LÄS MER

 3. 3. Sveriges implementering av miljömålen i ramvattendirektivet - En analys av kommissionens kritik och regeringens lagförslag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gesine Åström; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; Miljörätt; Ramvattendirektivet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For more than ten years the European Commission has criticised Sweden’s implementation of the Water Framework Directive. The critique resulted in a government bill (prop. 2017/18:243 Vattenmiljö och vattenkraft) in April 2018, to solve the shortcomings. LÄS MER

 4. 4. Extractive Industries and Sami in Sweden - An Analysis of the Procedural Safeguards in the Swedish Mineral Framework and Sweden's International and Regional Obligations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonathan Örnberg; [2018]
  Nyckelord :International law; International human rights law; Sami; Sami rights; Sweden; Indigenous Rights; Minority Rights; Minority; Minorities; Indigenous peoples; International environmental law; Extractive industries; Mining; Procedural safeguards; Consultation; Participation; Participation in decision-making; Cultural Rights; Right to information; United Nations; European Court of Human Rights; Environment; Cultural life; Right to culture; International obligations; Regional obligations; Right to land and natural resources; Reindeer Husbandry; Reindeer herding; Mineral framework; Samer; Samers rättigheter; Urfolk; Urfolks rättigheter; Minoritet; Minoriteter; Minoriteters rättigheter; Sverige; Gruvdrift; Internationella förpliktelser; Regionala förpliktelser; Förenta nationerna; Kulturella rättigheter; Processuella skyddsåtgärder; Samråd; Deltagande i beslut; Rätt till information; Rätt till land och resurser; Internationella mänskliga rättigheter; Internatinell rätt; Internationell miljörätt; internationell minoritetsrätt; internationell urfolksrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Sami are one of the world’s indigenous peoples that live in a land area referred to as Sápmi that extends over the north of Sweden, as well as parts of Norway, Finland and Russia. Part of the Sami population in Sweden lives according to their traditional way of life which includes reindeer husbandry, hunting, fishing, and other resource-based activities. LÄS MER

 5. 5. Natura 2000 i gruvprövningen : Ett möte mellan svensk minerallagstiftning och EU:s skydd för biologisk mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ruben Evensen; [2018]
  Nyckelord :miljörätt; gruvrätt; natura 2000; gruvbrytning; gruvdrift; eu; minerallagen; miljöbalken; art- och habitatskydd; områdesskydd;

  Sammanfattning : Den moderna prövningsordningen för att öppna en gruva bygger på ett äldre system av koncessioner där företrädesrätten till mineral och hushållning med mark och vatten prövas i ett tidigt skede av myndigheten Bergsstaten. För att verksamheten ska komma till stånd måste prospekterare även ansöka om nödvändiga tillstånd enligt miljöbalken i ett senare skede. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Miljörätt.

Din email-adress: