Sökning: "Musiklärare"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade ordet Musiklärare.

 1. 1. Ensembleundervisning på högstadiet : Hur beskriver musiklärare att de gör?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Johan Lilja; [2018]
  Nyckelord :ensemblespel; bedömning; musikundervisning; planering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva hur musiklärare planerar, genomför och gör bedömningar av ensemblespel på högstadiet samt vad lärarna anser behövs för musikutrustning i klassrummet. För att uppfylla detta syfte lyfter studien frågor kring lärares planering, genomförande, tidsupplägg, betydelsen av klassrummets resurser samt insamling av bedömningsunderlag och bedömning. LÄS MER

 2. 2. Jämställd musikundervisning? : Grundskolelärares ensembleundervisning utifrån genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Cassandra Jenner; [2018]
  Nyckelord :Genus; multimodalitet; musiklärare; ensemble; musikundervisning; didaktik;

  Sammanfattning : Det primära syftet med föreliggande studie är att utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv undersöka vilka didaktiska resurser lärare använder för att bredda elevers förmåga till att spela instrument, inklusive sång, under ensemblelektioner i grundskolan. Studien genomfördes utifrån ett genusvetenskapligt- och ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv som teoretiska utgångspunkter. LÄS MER

 3. 3. En förändrad musikundervisning - En kvalitativ studie om hur pedagoger resonerar kring musikundervisningen i skolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sara Westerberg; [2017-12-18]
  Nyckelord :Musiklärare; Musiklärares känslomässiga reaktioner; musiklärares hantering; musikundervisning; förändring av kursplan i ämnet musik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare resonerar kring de förändringar som skett inom musikundervisningen i grundskolan vilket även innefattar lärarnas reaktioner samt hantering och anpassning. För att få en inblick i lärarnas vardag användes metoden intervju med urvalet av fyra respondenter som valdes ut slumpmässigt. LÄS MER

 4. 4. Vem är det som väljer? : En kvalitativ studie om instrumentval i ensembleundervisning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Jessica Lekström; [2017]
  Nyckelord :högstadiet; musik; kön; genus; maskulinitet; femininitet;

  Sammanfattning : Detta är en studie som har undersökt instrumentfördelningar, hur musiklärare säger att indelningen av instrument går till samt om och i så fall hur genusmarkeringar syns i ensembleundervisningen på två högstadieskolor. Undersökningen bygger på observations- och intervjustudier som har planerats, genomförts och analyserats genom en fem-stegs-metod. LÄS MER

 5. 5. Musiklärares kollegiala lärande - en del av kompetensutveckling på arbetsplatsen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Jenny Lundström; [2017]
  Nyckelord :School Development; Skills Development; Collegiate Learning; Music Education; Educational Science; Gymnasieskola; Grundskola; Musiklärare; Samarbete; Skolutveckling; Kompetensutveckling; Kollegialt Lärande; Musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; Collaboration; Music Teacher; Elementary School; Upper Secondary School; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om musiklärares kompetensutveckling på arbetsplatsen. Syftet med studien är att undersöka hur musiklärare använder sig av kollegialt lärande för att utveckla undervisningen. Syftet är också att ta reda på vad kollegialt lärande innebär för musiklärare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Musiklärare.

Din email-adress: