Sökning: "Nationella prov svenska som andra språk"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Nationella prov svenska som andra språk.

 1. 1. Räkna med svenska som andraspråk – ett andraspråksperspektiv på nationella prov i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Carolina Lidman; [2018-02-06]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; nationella prov; matematik; validitet; nyanlända elever;

  Sammanfattning : I föreliggande rapport undersöks nationella provet i matematik åk 9 ur ett andraspråksperspektiv. Frågan som ställs är hur provet och dess validitet påverkas av situationen som uppstår när andraspråkselever på IM Språkintroduktion gör provet, och denna besvaras genom analys av insamlade elevlösningar samt genom intervjuer med lärare och elever på IM Språkintroduktion. LÄS MER

 2. 2. Finns det ett samband mellan andel topikaliseringar i elevtexter och betyg? : En kvantitativ textlingvistisk undersökning av nationella provtexter från grundskolans årskurs 9

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Polina Klisjina; [2017]
  Nyckelord :svenska som andra språk; inverterad ordföljd; topikaliseringar; nationella prov;

  Sammanfattning : Inverterad ordföljd i svenskan upplevs ofta som svår och kan ta lång tid att lära sig för andraspråksinlärare. Problem med ordföljden kan påverka inlärares tal och texter negativt och orsaka missförstånd i kommunikationen. LÄS MER

 3. 3. "Så", ska det taggas som adverb? : En granskning av hur annoteringsverktyget Swegram ordklasstaggar elevtexter i svenska och svenska som andraspråk

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Eva Josefsson; [2017]
  Nyckelord :annoteringsverktyg; ordklasstaggning; automatisk textanalys; nationella prov; elevtext;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur väl annoteringsverktyget Swegram utför analysdelen ordklassbestämning, så kallad ordklasstaggning, av elevtexter i svenska och svenska som andraspråk. Syftet är att undersöka tillförlitligheten i verktyget och om avvikelser i ordklasstaggningen finns från manualen till SUC (Ejerhed et al 1992) samt från traditionell grammatisk ordklassanalys enligt SAOL vill jag undersöka i hur stor omfattning det sker och i vilka ordklasser det är mest frekvent. LÄS MER

 4. 4. Talande tystnad och tystnade röster : Analys av nationella provets texthäften i svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Elin Forestam; [2016]
  Nyckelord :nationella prov; diskriminering; normer; den andra; skolans demokratiska uppdrag;

  Sammanfattning : Diskriminering, kränkning och trakasserier i samhället hämtar kraft i normer som kategoriserar människor i olika hierarkier. Dessa normer bär på idén om något önskvärt och normalt och samtidigt på föreställningar om det som avviker. LÄS MER

 5. 5. Spelar språkriktigheten in? : En undersökning av språkriktighetsvariabler i elevtexter betygsatta med E respektive F

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Elin Källquist; [2015]
  Nyckelord :språkriktighet; elevtexter; nationella prov; Svenska 1;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen behandlas språkriktighet i elevtexter som har tilldelats betygen E och F. Syftet med undersökningen är att belysa eventuella samband mellan förekomsten av språkriktighetsfel och betyget som elevtexterna har fått. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Nationella prov svenska som andra språk.

Din email-adress: