Sökning: "Nationella prov svenska som andra språk"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Nationella prov svenska som andra språk.

 1. 1. Svenska som andraspråk och svenska på gymnasienivå, strävar ämnena mot samma mål? En komparativ diskursanalys av ämnesplanerna och de nationella proven

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Helen Johansson; [2018-06-15]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; svenska; nationellt prov; betyg; ämnesplaner; kursplaner; diskursanalys; gymnasienivå; språk; makt;

  Sammanfattning : Ämnet svenska som andraspråk har en relativt kort och turbulent historia sett till hur ämnesplanen ska utformas. Det har under åren pågått en diskussion om ämnenas relation till varandra och om ämnet svenska som andraspråk ska ses som eget ämne eller som ett komplement till ämnet svenska. LÄS MER

 2. 2. Räkna med svenska som andraspråk – ett andraspråksperspektiv på nationella prov i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Carolina Lidman; [2018-02-06]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; nationella prov; matematik; validitet; nyanlända elever;

  Sammanfattning : I föreliggande rapport undersöks nationella provet i matematik åk 9 ur ett andraspråksperspektiv. Frågan som ställs är hur provet och dess validitet påverkas av situationen som uppstår när andraspråkselever på IM Språkintroduktion gör provet, och denna besvaras genom analys av insamlade elevlösningar samt genom intervjuer med lärare och elever på IM Språkintroduktion. LÄS MER

 3. 3. "... då blev Pelle lesen..." : - hur elever i årskurs tre gör genus i nationella provets berättande texter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Marie-Louise Thorlak; [2018]
  Nyckelord :elevtextanalys; nationella prov; systemisk-funktionell grammatik; kön; genus;

  Sammanfattning : I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 formuleras ambitioner om att skolan ska bryta könsmönster och verka för jämställdhet mellan könen och denna studie syftar till att öka kunskapen kring hur elever i årskurs tre, genom användandet av språkliga processer, gör genus i de berättande texterna i nationella provet i svenska. Tidigare studier av elevtexter fokuserar ofta på texternas form framför deras innehåll och samma tendens syns i de bedömningsstöd som finns att tillgå från Skolverket. LÄS MER

 4. 4. Finns det ett samband mellan andel topikaliseringar i elevtexter och betyg? : En kvantitativ textlingvistisk undersökning av nationella provtexter från grundskolans årskurs 9

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Polina Klisjina; [2017]
  Nyckelord :svenska som andra språk; inverterad ordföljd; topikaliseringar; nationella prov;

  Sammanfattning : Inverterad ordföljd i svenskan upplevs ofta som svår och kan ta lång tid att lära sig för andraspråksinlärare. Problem med ordföljden kan påverka inlärares tal och texter negativt och orsaka missförstånd i kommunikationen. LÄS MER

 5. 5. "Så", ska det taggas som adverb? : En granskning av hur annoteringsverktyget Swegram ordklasstaggar elevtexter i svenska och svenska som andraspråk

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Eva Josefsson; [2017]
  Nyckelord :annoteringsverktyg; ordklasstaggning; automatisk textanalys; nationella prov; elevtext;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur väl annoteringsverktyget Swegram utför analysdelen ordklassbestämning, så kallad ordklasstaggning, av elevtexter i svenska och svenska som andraspråk. Syftet är att undersöka tillförlitligheten i verktyget och om avvikelser i ordklasstaggningen finns från manualen till SUC (Ejerhed et al 1992) samt från traditionell grammatisk ordklassanalys enligt SAOL vill jag undersöka i hur stor omfattning det sker och i vilka ordklasser det är mest frekvent. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Nationella prov svenska som andra språk.

Din email-adress: