Sökning: "Nu ska vi läsa"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Nu ska vi läsa.

 1. 1. Riktlinjesanpassning för synskadade : En kvalitativ utvärdering ifall lagen EN 301 549 tillhandger synskadade ett heltäckande stöd för webben, med en komplementerande fallstudie på Kristianstad kommun webbplats.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Martina Vikefors; Marcus Suvander; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ” Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter” (Regeringen 2018)                                                       Med den värderingen från FNs grundlagar menas det att man ska förenkla för minoriteter som inte har samma förutsättningar. Synskadade är en minoritet med samma behov och intressen att kunna utnyttja internet, som en fullt seende. LÄS MER

 2. 2. Waste prevention of ICT products towards circular economy

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Hanna Wadsten; [2018]
  Nyckelord :ICT products; waste; waste prevention systems; circular economy; municipalities; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Information and Communications Technology (ICT) is something that drives our society forward, but how we are consuming these products is rather something that harm our environment rather than pushing our society forward. This thesis investigates our unstainable consumption of ICT products and takes a look at waste prevention solutions in order to reach circular economy with a focus on Swedish municipalities. LÄS MER

 3. 3. Nu ska vi läsa högt : - Utveckling av läsförståelse genom högläsning av skönlitteratur.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linda Qvennerstedt; Therése Swärd; [2018]
  Nyckelord :läsförståelse; högläsning; läsförståelsestrategier; boksamtal; undervisning i läsförståelse; hörförståelse; metakognition.;

  Sammanfattning : PISA-undersökningar har de senaste 15 åren visat på försämring av svenska elevers läsförståelse, men enligt den sista PISA-rapporten dokumenteras en viss ökning (Skolverket, 2016). Läsförståelse står i stark relation till hur elever klarar skolans mål. LÄS MER

 4. 4. Elevers uppfattningar om lässtrategier och läsdebut : en kvalitativ studie utifrån ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Batool Abbas; Carolin Dahlbom; [2018]
  Nyckelord :Lässtrategier; elevers uppfattningar; fenomen; livsvärld; subjekt; kunskap och erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt den svenska läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2017) ska elever lära sig olika sorters strategier som de kan ha användning av på olika sätt vid läsning. Tidigare forskning visar att elever använder sig av ett antal olika lässtrategier, men inte alltid så medvetet. LÄS MER

 5. 5. Övergången från papper till surfplatta i en kommunalpolitisk kontext : En fallstudie med slutanvändarnas perspektiv i fokus

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Informatik; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Informatik

  Författare :Andreas Holgersson; Carl Krigsman; [2017]
  Nyckelord :Digitalization; E-administration; Tablet; Paper; Benefits; Efficiency; Work processes; Possibilities; Interplay; Digitalisering; E-administration; Surfplatta; Papper; Nytta; Effektivitet; Arbetsprocesser; Möjligheter; Samspel;

  Sammanfattning : Digitalisering är ett hett ämne idag och framförallt i offentlig sektor. Sverige arbetar väldigthårt med att digitalisera och det avspeglar sig i kommunerna och dess arbete. Ett relativt vanligtfenomen idag är att kommuner inför surfplattor till dess förtroendevalda politiker. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Nu ska vi läsa.

Din email-adress: