Sökning: "Nyckelpersoner"

Visar resultat 1 - 5 av 472 uppsatser innehållade ordet Nyckelpersoner.

 1. 1. Crowdfunding av fastigheter: Hur fastighetsbolag använder crowdfunding

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Alfsson Petersson; Viktor Dimovski; [2018-06-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan finanskrisen 2008 har crowdfunding växt kraftigt i hela världen. Efter 2014 har en nischför crowdfunding av fastigheter vuxit fram i Sverige. Denna uppsats syftar till att undersöka deskäl som ligger till grund för att fastighetsbolag väljer att söka finansiering via crowdfunding ochhur denna finansieringmetod används. LÄS MER

 2. 2. En studie kring utformningen av en rutin för ett ökat hållbarhetsfokus i en decentraliserad organisation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Jakob Klinteberg; [2018]
  Nyckelord :Decentralized organization; communication; sustainability work; routine; Decentraliserad organisation; kommunikation; hållbarhetsarbete; rutin;

  Sammanfattning : Tillägget på årsredovisningslagen som tillkom 2017 kräver att stora och medelstora företag redovisar sitt hållbarhetsarbete. Den nya lagen innebär stora utmaningar för företag som ska redovisa sitt hållbarhetsarbete för första gången. LÄS MER

 3. 3. Företagsexpansion på världsmarknaden : En kvalitativ studie om hur Born Globals anskaffar kunskap inför internationaliseringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Forsén; Jesper Garpenhag; [2018]
  Nyckelord :Born Globals-företag; Internationaliseringsprocess; Kunskapsanskaffning; Kunskapskällor; Internationaliseringstempo;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en djupare insikt om Born Globals-företags kunskapsanskaffning inför en snabb internationalisering. Studien avser även att undersöka hur internationaliseringen skiljer sig från tidigare modeller. LÄS MER

 4. 4. Tidiga planeringsskeden : en undersökning om landskapsarkitektens roll i tidiga planeringsskeden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Smedberg; [2018]
  Nyckelord :hållbar utveckling; landskapsarkitekt; planering; projektutveckling; tidiga skeden;

  Sammanfattning : De värdeskapande förutsättningarna för ett projekt sätts i de tidiga planeringsskedena. För att utvecklingen ska kunna ske på ett hållbart sätt och leda till goda livsmiljöer krävs det ny kunskap och tydligt fokus tidigt i planeringen. LÄS MER

 5. 5. Lokalsamhällets resiliens mot katastrofer i en svensk kontext. : Möjligheter och hinder gällande att involvera allmänheten i katastrofriskreduceringen. En explorativ fallstudie av Örebro kommun.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Tove Bodland; [2018]
  Nyckelord :community resilience; disaster risk reduction; public participation; public engagement; risk governance; vulnerability; lokalsamhällets resiliens; katastrofriskreducering; allmänhetens deltagande; risk-governance; sårbarhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Resiliens är ett begrepp som används i allt större utsträckning inom risk och katastrofforskningen för att beskriva samhällets motståndskraft mot, förmåga att återhämta sig från samt utvecklas positivt efter större naturhändelser. Forskning visar på vikten av att involvera alla nivåer i samhället för att skapa resiliens vilket även uttrycks i internationella ramverk för katastrofriskreducering, klimatanpassning och hållbar utveckling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Nyckelpersoner.

Din email-adress: