Sökning: "Patientnära vård"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Patientnära vård.

 1. 1. Hygienobservatörer i fokus : - en fallstudie för säkrare vård och ökat antal mätande enheter till de basala hygienrutinerna och klädreglerna i Region Jönköpings län.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and WelfareHögskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärdHögskolan i Jönköping/HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare)

  Författare :Karoline Johansson; [2017]
  Nyckelord :health-care associated infections; knowledge; leadership; quality improvement; patient safety; vårdrelaterade infektioner; kunskap; ledarskap; kvalitetsförbättring; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett av de största hoten mot patientsäkerheten. Handhygien är den viktigaste komponenten vid prevention av vårdrelaterade infektioner. Följsamhetsmätningar av de basala hygienrutinerna är betydelsefulla för följsamheten till de basala hygienrutinerna och klädreglerna. LÄS MER

 2. 2. TÅRAR AV SVETT : Sjuksköterskors erfarenheter av stress i förhållande till patientsäkerhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Larsson; Paulina Reimer; [2017]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; Otrygghet; Patientsäkerhet; Samarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är ständigt närvarande i sjuksköterskans arbete. Detta talas om nästintill dagligen i det svenska samhället. En stressig arbetsmiljö kan leda till en sämre arbetskvalité för sjuksköterskor och därigenom en påverkad vård. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelser av timsrunda : En intervjustudie om upplevelsen av att vårdas enligt timsrundans struktur

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ann-Christin Hultman Lantz; [2017]
  Nyckelord :Timsrundor; personcentrerad vård; patientupplevelse; patientdelaktighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom hälso- och sjukvård finns identifierade förbättringsområden, som vården behöver arbeta med för att undvika vårdskador. Exempel på några områden är fall och fallskador, trycksår, undernäring samt bristande patientdelaktighet. LÄS MER

 4. 4. Att ta den lätta vägen istället för den rätta vägen : En litteraturöversikt över sjuksköterskors upplevelse av etisk stress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Matilda Nyborg; Angelica Olsson; [2016]
  Nyckelord :moral distress; nurse; caring; literature review; Etisk stress; sjuksköterska; vårdande; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Etisk stress upplevs av sjuksköterskorna när deras handlingar är moralisk rätta men de blir hindrade av att utföra dessa på grund av reella eller upplevda hinder. När etiska problem uppstår har sjuksköterskorna ICN´s etiska kod att stödja sig på. LÄS MER

 5. 5. Hygiene Routines in the Students Clinic - Compliance, Attitude and the Student's View on Knowledge at Malmö University of Dentistry.

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Johan Nord; Stefan Lindskog; [2016]
  Nyckelord :Hygiene; Contamination; infections; Prevalence; Healthcare; VRI; PPM;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Inledning: Vårdrelaterade infektioner har under den senaste tiden fått stor uppmärksamhet inom vård och omsorg. Dessa infektioner kostar samhället miljontals kronor varje år och dessutom ökar användningen av antibiotika tillsammans med utvecklingen av antibiotikaresistens. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Patientnära vård.

Din email-adress: