Sökning: "Per Krona"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Per Krona.

 1. 1. Kultur & fritids påverkan på fastighetspriser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Maria Welander; [2017]
  Nyckelord :Ekonometri; Regressionsanalys; Kultur och fritid; Fastighetspriser; Bostadspriser; Den kreativa klassen; Difference-in-Difference; Property prices; Housing prices; Technology and Engineering; Mathematics and Statistics; Business and Economics;

  Sammanfattning : The study aims to see if there is an impact of culture & leisure on property prices. To determine if there is a correlation method of regression analysis is used. The analysis is applied on two models, which will be called: Kommunmodellen and Staffanstorpsmodellen. LÄS MER

 2. 2. Transportkostnader i HKScans distribution : En utredning av vilka faktorer som driver transportkostnader och hur de kan påverkas

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Viktor Antonsson; Johanna Ek; [2017]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Transportkostnader; Transporter; Distribution; Kostnadsdrivare;

  Sammanfattning : Denna rapport innehåller en fallstudie av företaget HKScan och fokuserar på deras interna hantering av transporter ut till kunderna. Eftersom HKScan verkar i en konkurrensutsatt bransch med små marginaler så är det viktigt att varenda krona används på ett bra sätt. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av multikriterieanalys som verktyg för spatial resursallokering av dagvattenåtgärder för tillskottsvatten i spillvattennät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Hanna Vallin; [2016]
  Nyckelord :inflow and infiltration; sewage water pipelines; multi criteria analysis; measures; storm water measures; overflow; basement flooding; tillskottsvatten; spillvattennät; multikriterieanalys; behov; åtgärder; dagvattenåtgärder; LOD; bräddningar; källaröversvämningar;

  Sammanfattning : Utbyggnation av städer och allt större andel hårdgjorda ytor leder till problem med dagvattenhanteringen. Flödena blir snabbare samtidigt som större mängder än tidigare bildar avrinning och då är det viktigt att de befintliga systemen klarar av att hantera dem. LÄS MER

 4. 4. Energieffektivisering av flerbostadshus : En studie av det befintliga bostadsbeståndet

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Emma Åslund Hedman; Anton Jensen Wennberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar ombyggnation av flerbostadshus i Sverige med fokus på energieffektivisering. Bostads- och servicesektorn använder årligen 148 TWh per år och hela 40 procent av Sveriges totala energianvändning varav många av de hus som finns i landet är långt ifrån så effektiva som de skulle kunna bli med bara några få tekniska åtgärder. LÄS MER

 5. 5. Analys av solelinstallationer på olika fastighetstyper : En studie om möjligheter och hinder

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sanna Nilsson; [2016]
  Nyckelord :photovoltaics; roofinstallations; hybrid; semitransparent; levelized cost of energy; sensitivity analysis; solceller; takinstallation; hybridpanel; semitransparent; elproduktionskostnad; känslighetsanalys;

  Sammanfattning : Generering av el med hjälp av solen står idag för en väldigt liten andel av Sveriges totala genereringav el. För att komma upp till en högre nivå krävs inte enorma solcellsparker över hela Sverige, utan tvärtom skulle det kunna gå att använda redan befintliga tak. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Per Krona.

Din email-adress: