Sökning: "Rörelse i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade orden Rörelse i förskolan.

 1. 1. Grovmotorik i förskolan : En kvalitativ studie om grovmotorisk rörelseaktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Julia Kumpula; Susanna Siira; [2018]
  Nyckelord :Barn; fysisk aktivitet; förskola; grovmotorik; pedagog; rörelse;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie av barns grovmotoriska rörelseaktiviteter som vilar på den sociokulturella teorin. Vi har valt att fördjupa oss i en förskola med barn i åldrarna 3–5 år, där studiens syfte är att synliggöra barns möjligheter till grovmotoriska rörelseaktiviteter samt i vilken utsträckning det sker. LÄS MER

 2. 2. Förskolan 'Dragspelet'

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Moa Maurex; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Kvarteret Framnäs; Hagalund; Solna;

  Sammanfattning : I Vasalund i Solna ska en ny förskola byggas. Platsen, en höjd strax norr om Solna centrum, ligger i ett bostadsområde med främst villor. Här har tidigare funnits en förskola, men efter att den revs på grund av fuktskador behövs nu en ny. Utmaningen ligger i att skapa generösa och pedagogiska utrymmen på en mycket begränsad yta. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers föreställningar kring motorik och inlärning i förskolan - En diskursanalys studie baserad på kvalitativa intervjuer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Lissinger; Chatarina Olsson; [2018]
  Nyckelord :preschool; motor skills; learning; discourse; motion;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera pedagogers föreställningar av ”motorik och inlärning” i förskolan. Syftet har brutits ner till tre frågeställningar: Hur talar pedagoger i förskolan om motorik? Hur talar pedagoger i förskolan om inlärning? Hur beskriver pedagoger i förskolan motorik i förhållande till inlärning? Studiens teori och metod har en diskursanalytisk ansats. LÄS MER

 4. 4. "Det man gör med kroppen fastnar i knoppen" : En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter av att arbeta med rörelse som metod i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Hanna Larsson; Nathalie Andersson; [2018]
  Nyckelord :Rörelse; inlärning; utveckling; uttryckssätt; sinnen; motorik; hermeneutik;

  Sammanfattning : Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016a) lyfter att barn ska få möjlighet att upptäcka och utforska sin omgivning genom olika uttryckssätt. Syftet i studien är att undersöka förskollärares erfarenheter av att använda rörelse i arbetet med barns lärande i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet i förskolans utevistelse. En intervjustudie med arbetslag

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktoria Luvö; Therese Lundén Sellvén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyfte: Studiens syfte var att undersöka hur arbetslag i förskolan beskrev sina erfarenheter och upplevelser av att arbeta för barn i behov av särskilt stöds delaktighet i utevistelsen.Studien utgick ifrån följande frågeställningar:- Vilka möjligheter och hinder upplever arbetslagen har betydelse för alla barns delaktighet i förskolans utevistelse?- Vilka förhållningssätt upplever sig arbetslagen inta i förskolans utevistelse? Teori: Studien utgick ifrån ett relationellt specialpedagogiskt perspektiv och en fenomenologisk livsvärldsansats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Rörelse i förskolan.

Din email-adress: