Sökning: "Rörelse i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade orden Rörelse i förskolan.

 1. 1. Grovmotorik i förskolan : En kvalitativ studie om grovmotorisk rörelseaktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Julia Kumpula; Susanna Siira; [2018]
  Nyckelord :Barn; fysisk aktivitet; förskola; grovmotorik; pedagog; rörelse;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie av barns grovmotoriska rörelseaktiviteter som vilar på den sociokulturella teorin. Vi har valt att fördjupa oss i en förskola med barn i åldrarna 3–5 år, där studiens syfte är att synliggöra barns möjligheter till grovmotoriska rörelseaktiviteter samt i vilken utsträckning det sker. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers föreställningar kring motorik och inlärning i förskolan - En diskursanalys studie baserad på kvalitativa intervjuer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Lissinger; Chatarina Olsson; [2018]
  Nyckelord :preschool; motor skills; learning; discourse; motion;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera pedagogers föreställningar av ”motorik och inlärning” i förskolan. Syftet har brutits ner till tre frågeställningar: Hur talar pedagoger i förskolan om motorik? Hur talar pedagoger i förskolan om inlärning? Hur beskriver pedagoger i förskolan motorik i förhållande till inlärning? Studiens teori och metod har en diskursanalytisk ansats. LÄS MER

 3. 3. "Det man gör med kroppen fastnar i knoppen" : En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter av att arbeta med rörelse som metod i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Hanna Larsson; Nathalie Andersson; [2018]
  Nyckelord :Rörelse; inlärning; utveckling; uttryckssätt; sinnen; motorik; hermeneutik;

  Sammanfattning : Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016a) lyfter att barn ska få möjlighet att upptäcka och utforska sin omgivning genom olika uttryckssätt. Syftet i studien är att undersöka förskollärares erfarenheter av att använda rörelse i arbetet med barns lärande i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet för barn i förskolan : En kvalitativ undersökning om hur förskollärare upplever att de kan påverka barns fysiska aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Caroline Isaksson; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; play; preschool; preschool teacher; pedagogues; Reggio Emilia; Fysisk aktivitet; lek; förskola; förskollärare; pedagoger; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att redogöra för barns fysiska aktivitet i förskolan och undersöka hur pedagoger upplever att de kan utveckla barnens fysiska aktivitetsvanor och rörelsebehov. Det var ett intressant problemområde att studera eftersom stillasittande barn och fysiskt inaktiva barn idag är ett växande samhällsproblem och något som även är kopplat till barnfetma. LÄS MER

 5. 5. Mellan fri aktivitet och undervisning : En studie av sex pedagogers uppfattningar om barns rörelseaktiviteter utomhus i förskola och förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Albin Imland; Hanna Brandt; [2018]
  Nyckelord :Rörelse; rörelseaktivitet; fysisk aktivitet; utomhus; variationsteori; undervisning; förskola; förskoleklass.;

  Sammanfattning : Aktuell statistik visar att stillasittandet ökar bland barn och unga i Sverige. I läroplanerna för förskolan och förskoleklassen skrivs att barns fysiska aktivitet och motoriska utveckling ska främjas, och verksamheterna har således ett viktigt uppdrag i att vända trenden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Rörelse i förskolan.

Din email-adress: