Sökning: "STRIPS"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet STRIPS.

 1. 1. Framtidens bodetablering

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kristian Wieczorek; Simon Degerman; [2017]
  Nyckelord :Temporary construction facilities; communication; visual management; flow of material; flow of people; well-being; working environment; Lean; Bodetablering; kommunikation; visuell styrning; materialflöde; personalflöde; trivsel; arbetsmiljö; Lean;

  Sammanfattning : The construction industry in Sweden today is a busy market. The demand for new residences is very high and many are recruited to the industry for companies to be able to meet the demand. Generally a construction site needs temporary construction facilities for staff to manage administrative tasks and have conferences, eat, rest, shower etc. LÄS MER

 2. 2. Implementation and testing of an FPT-algorithm for computing the h+ heuristic

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Artificiell intelligens och integrerade datorsystem

  Författare :Niclas Jonsson; [2017]
  Nyckelord :FPT; hplus; heuristic;

  Sammanfattning : We have implemented and benchmarked an FPT-algorithm, that has two input parameters, k and w besides the input problem instance, which is a planing instance, in this thesis. The algorithm has an exponential running time as a function of these two parameters. LÄS MER

 3. 3. Biodiversitet som förebyggande åtgärd : IPM-strategier för grönsaksodling på friland

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Yenny Leijon; [2017]
  Nyckelord :IPM; biodiversitet; hortikultur; nyttodjur; grönsaker; habitatmanipulering; landskapsdiversitet; ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : Biodiversiteten i odlingslandskapen är på stadig nedgång, bland orsakerna till detta finns användandet av kemiska växtskyddsmedel och årlig jordbearbetning. Att biodiversiteten minskar är ett hot mot vår framtida odling i dessa landskap då vi är beroende av mångfalden för ett uthålligt produktionssystem. LÄS MER

 4. 4. Agroforestry på svensk åkermark : vägen mot ett resilient och mångfunktionellt jordbruk?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Jorunn Hellman; [2017]
  Nyckelord :agroforestry; alléodling; biologisk mångfald; buffertzon; ekosystem-tjänster; erosion; lähäck; mångfunktionalitet; odlingssystem; resiliens; torka; utlakning; översvämning;

  Sammanfattning : Dagens odlingssystem kommer att behöva bli mer mångfunktionella och re-silienta för att minska sin negativa miljöpåverkan och kunna möta framtida klimatförändingar. I detta arbete lyfts liten biologisk mångfald, erosion, torka, översvämningar och växtnäringsläckage fram som begränsningar för en uthållig svensk jordbruksproduktion. LÄS MER

 5. 5. Neonikotinoiders inverkan på pollinatörer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jerker Andervad; Erika Bernalt; [2017]
  Nyckelord :Neonikotinoid; pollinatör; honungsbi; vilda bin; pesticid; insekticid; humla; imidakloprid; diversitet;

  Sammanfattning : Neonikotinoider (NN) hör till världens mest använda pesticider mot skadedjur. NN sprider sig i naturen och har hittats i dammpartiklar, mark och ytvatten. NN sprids i hela plantan till nektar, pollen och guttationsdroppar vilket i sin tur drabbar oavsiktliga mål som pollinatörer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet STRIPS.

Din email-adress: