Sökning: "Samundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Samundervisning.

 1. 1. Sam- eller särundervisning i ämnet idrott och hälsa : En kvantitativ undersökning om årskurs 9 elevers inställning till sam- och särundervisning med fokus på genus.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Felicia Falander; [2018]
  Nyckelord :gender; competence; sex; cooperative education; divided education; genus; kompetens; kön; samundervisning; särundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med följande arbete är att undersöka hur elever i årskurs 9 ser på sam- och särundervisning i ämnet idrott och hälsa med fokus på genus. Undersökningen har genomförts i form av en kvantitativ enkätundersökning (N=80). LÄS MER

 2. 2. Idrott och hälsa - pojkarnas eller flickornas arena? : Nyanlända elevers uppfattningar om genus och jämställdhet i ämnet Idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :William Lidgren; Joel Stenlund; [2017]
  Nyckelord :Nyanländ; genus; könsroller; jämställdhet; Idrott hälsa;

  Sammanfattning : Nyanlända elever till den svenska skolan har ökat, de bär med sig olika bakgrunder och erfarenheter vilket kan ha påverkan på deras skolgång. Studien har för avsikt att bidra med kunskap om nyanlända elevers resonemang och erfarenheter kring genus och jämställdhet i ämnet Idrott och hälsa. LÄS MER

 3. 3. Sam- eller särundervisning? : En intervjustudie om flickors inställning till olika undervisningsformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Nenlil Odisho; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med denna studie är att undersöka flickors inställning till ämnet idrott och hälsa i årskurs 9. Jag är även intresserad av att undersöka om undervisningsformerna sam- och särundervisning påverkar flickornas inställning positivt eller negativt. Jag har använt följande frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Ska vi ha idrott ihop? Ja, nej eller kanske? : En studie av gymnasieelevers uppfattning om sam- respektive könsuppdelad undervisning i ämnet idrott och hälsa

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Robin Westring; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte & frågeställningar Idag finns det inget krav på vilken undervisningsform som skall användas i ämnet idrott och hälsa vilket ger läraren stor möjlighet till att ändra utefter vad hen ser som mest lämpligt och mest gynnande för eleverna. För att göra detta enklare för idrottsläraren är det viktigt att få elevernas perspektiv och få veta hur de ser på olika undervisningsformer. LÄS MER

 5. 5. Uppdelat eller tillsammans? : En kvantitativ studie om hur gymnasieelever ser på nivåuppdelad och könsuppdelad undervisning i ämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnéa Fahgén; [2017]
  Nyckelord :Samundervisning; könsuppdelning; nivåuppdelning; genus;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka hur gymnasieelever ser på könsuppdelad och nivåindelad undervisning i idrott och hälsa. Frågorna som skulle besvaras var hur elevernas syn är på könsuppdelad och nivåindelad undervisning i stort samt om synen skiljer sig mellan kön, årskurs och egen upplevd ämneskompetens. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Samundervisning.

Din email-adress: