Sökning: "Skogsvårdslagen"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Skogsvårdslagen.

 1. 1. Rennäringslagens förenlighet med grundlag : En studie av rennäringslagen och egendomsskyddet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Therese Sandström; [2017]
  Nyckelord :Rennäringslag; Egendomsskydd; Girjasmålet; samer;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har nu gällande lagstiftning för renskötselrätten behandlats. Dagens rennäringslag (RNL) bygger till stor del på den första renbeteslagen från år 1886 och reglerar samers rättigheter i samband med renskötselns bedrivande. LÄS MER

 2. 2. Hur väl skyddas djur- och växtarter när skogen försvinner? - En studie av EU-rättsliga och nationella artskyddsbestämmelser inom det svenska skogsbruket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabelle Hörnfeldt; [2016]
  Nyckelord :Miljörätt; Offentlig rätt; EU-rätt; artskydd; biologisk mångfald; environmental law; species protection; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige minskar den biologiska mångfalden och antalet hotade arter ökar. Ett av de största hoten mot dessa arter och mot biologisk mångfald är förändringar i livsmiljöer. Trots detta fortsätter skogar med höga naturvärden att avverkas och andelen biologiskt skyddsvärd skog minskar. LÄS MER

 3. 3. Vem äger skogen, egentligen? : Skogsvårdslagen/rättsfilosofi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Falck; [2016]
  Nyckelord :Skog; ägande; rättshistoria; rättsfilosofi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skoglig hänsyn till rennäring i Ohredahke samebys vinterbetesmarker, med fokus på nyckelområden : en studie i FSC-certifierade skogsbolags hänsynstagande

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Maja Nilsson; Tua Rydberg; [2016]
  Nyckelord :renskötsel; samråd; beteslandsindelning; renbruksplan; marklav; hänglav;

  Sammanfattning : Ohredahke sameby är en fjällsameby med året-runt-marker belägna i Jämtlands län. Ungefär 10 % av samebyns totala areal är året-runt-marker, resterande 90 % utgörs av vinterbetesmarker. Vinterbetet påverkas av olika skogliga åtgärder som till exempel plantering av contorta, GROT-uttag, föryngringsmetod och markberedning. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenser av certifiering med FSC och PEFC : en analys av tre privatägda skogsfastigheter i södra Sverige

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Sofia Eva Lovisa Grahn; [2016]
  Nyckelord :heureka PlanVis; strategisk analys; FSC; PEFC; certifiering; kostnader; lönsamhet; naturvårdshänsyn;

  Sammanfattning : Det svenska skogsbruket regleras av svenska lagar, internationella konventioner och skogscertifieringssystem. I Sverige dominerar certifieringsorganisationerna FSC och PEFC som vardera certifierar nästan halva Sveriges produktiva skogsmarksareal, där vissa marker är dubbelcertifierade. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Skogsvårdslagen.

Din email-adress: