Sökning: "Skogsvårdslagen"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet Skogsvårdslagen.

 1. 1. Naturvårdshänsyn på hyggen 1960- till 2010-tal : vad har hänt på 50 år?

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Ellen Nordström; [2017]
  Nyckelord :hygge; naturhänsyn; biodiversitet; trakthyggesbruk; naturvårdsträd; hänsynsytor; detaljhänsyn; landskapsanpassning; flygfoton; skogsvårdslagen; GIS;

  Sammanfattning : Skogsägarna i Sverige har sedan 50-talet nästan uteslutet skött sina skogar via skötselmetoden trakthyggesbruk. Med det har hyggesupptagning (kalavverkning) varit den främsta avverkningsformen. Att hyggen kan skada den naturliga dynamiken i skogen har medfört att metoden sedan 70-talet fått mycket hård kritik. LÄS MER

 2. 2. Rennäringslagens förenlighet med grundlag : En studie av rennäringslagen och egendomsskyddet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Therese Sandström; [2017]
  Nyckelord :Rennäringslag; Egendomsskydd; Girjasmålet; samer;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har nu gällande lagstiftning för renskötselrätten behandlats. Dagens rennäringslag (RNL) bygger till stor del på den första renbeteslagen från år 1886 och reglerar samers rättigheter i samband med renskötselns bedrivande. LÄS MER

 3. 3. Hur väl skyddas djur- och växtarter när skogen försvinner? - En studie av EU-rättsliga och nationella artskyddsbestämmelser inom det svenska skogsbruket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabelle Hörnfeldt; [2016]
  Nyckelord :Miljörätt; Offentlig rätt; EU-rätt; artskydd; biologisk mångfald; environmental law; species protection; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige minskar den biologiska mångfalden och antalet hotade arter ökar. Ett av de största hoten mot dessa arter och mot biologisk mångfald är förändringar i livsmiljöer. Trots detta fortsätter skogar med höga naturvärden att avverkas och andelen biologiskt skyddsvärd skog minskar. LÄS MER

 4. 4. Vem äger skogen, egentligen? : Skogsvårdslagen/rättsfilosofi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Falck; [2016]
  Nyckelord :Skog; ägande; rättshistoria; rättsfilosofi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Skoglig hänsyn till rennäring i Ohredahke samebys vinterbetesmarker, med fokus på nyckelområden : en studie i FSC-certifierade skogsbolags hänsynstagande

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Maja Nilsson; Tua Rydberg; [2016]
  Nyckelord :renskötsel; samråd; beteslandsindelning; renbruksplan; marklav; hänglav;

  Sammanfattning : Ohredahke sameby är en fjällsameby med året-runt-marker belägna i Jämtlands län. Ungefär 10 % av samebyns totala areal är året-runt-marker, resterande 90 % utgörs av vinterbetesmarker. Vinterbetet påverkas av olika skogliga åtgärder som till exempel plantering av contorta, GROT-uttag, föryngringsmetod och markberedning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Skogsvårdslagen.

Din email-adress: