Sökning: "Skogsvårdslagen"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Skogsvårdslagen.

 1. 1. Naturlig trädföryngring och epifytiska hänglavar 10 år efter en avverkning i schackruteform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Johannes Ackemo; [2018]
  Nyckelord :hyggesfritt skogsbruk; luckhuggning; skärmträdsställning; kanteffekt;

  Sammanfattning : Schackrutehuggning, eller Chequered-Gap-Shelterwood-System, är ett sköt-selsystem som idag inte utförs i praktiken men som kan använda fördelarna hos trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk. Dock är det viktigt att un-dersöka metodens effekter innan en storskalig tillämpning etableras. LÄS MER

 2. 2. Skogsbrukets klimatanpassning - En analys av skogsvårdsförfattningarna ur ett klimatanpassningsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristoffer Rosén; [2017]
  Nyckelord :Miljörätt; Environmental law; Skogsvårdslag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Klimatförändringar framhålls som vår tids stora ödesfråga. En global temperaturökning kommer att få långtgående och svåröverskådliga effekter på hela världen. I denna uppsats krymps dock perspektivet en aning, och fokuserar på hur klimatförändringarna påverkar det svenska skogsbruket. LÄS MER

 3. 3. Naturvårdshänsyn på hyggen 1960- till 2010-tal : vad har hänt på 50 år?

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Ellen Nordström; [2017]
  Nyckelord :hygge; naturhänsyn; biodiversitet; trakthyggesbruk; naturvårdsträd; hänsynsytor; detaljhänsyn; landskapsanpassning; flygfoton; skogsvårdslagen; GIS;

  Sammanfattning : Skogsägarna i Sverige har sedan 50-talet nästan uteslutet skött sina skogar via skötselmetoden trakthyggesbruk. Med det har hyggesupptagning (kalavverkning) varit den främsta avverkningsformen. Att hyggen kan skada den naturliga dynamiken i skogen har medfört att metoden sedan 70-talet fått mycket hård kritik. LÄS MER

 4. 4. Rennäringslagens förenlighet med grundlag : En studie av rennäringslagen och egendomsskyddet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Therese Sandström; [2017]
  Nyckelord :Rennäringslag; Egendomsskydd; Girjasmålet; samer;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har nu gällande lagstiftning för renskötselrätten behandlats. Dagens rennäringslag (RNL) bygger till stor del på den första renbeteslagen från år 1886 och reglerar samers rättigheter i samband med renskötselns bedrivande. LÄS MER

 5. 5. Hur väl skyddas djur- och växtarter när skogen försvinner? - En studie av EU-rättsliga och nationella artskyddsbestämmelser inom det svenska skogsbruket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabelle Hörnfeldt; [2016]
  Nyckelord :Miljörätt; Offentlig rätt; EU-rätt; artskydd; biologisk mångfald; environmental law; species protection; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige minskar den biologiska mångfalden och antalet hotade arter ökar. Ett av de största hoten mot dessa arter och mot biologisk mångfald är förändringar i livsmiljöer. Trots detta fortsätter skogar med höga naturvärden att avverkas och andelen biologiskt skyddsvärd skog minskar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Skogsvårdslagen.

Din email-adress: