Sökning: "Sociokulturella ramar"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Sociokulturella ramar.

 1. 1. Specialpedagogers bidrag i skolanskompetenshöjande insatser : en fenomenografiskt inspirerad studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Gulla Schornack; [2017]
  Nyckelord :Specialpedagog; kollektivt lärande; handledning; handledningssamtal; grupphandledning;

  Sammanfattning : Denna fenomenografiskt inspirerade studie har som syfte att öka kunskapen om variationen i specialpedagogers uppfattningar av sina bidrag i skolans kompetenshöjande insatser. Syftet är även att försöka fördjupa förståelsen för specialpedagogers inflytande på lärares kompetensutveckling. LÄS MER

 2. 2. “Barnen får bestämma så att säga över sin egen kropp. De får både äta så mycket de vill eller inte.” : - En kvalitativ studie om några förskollärares uppfattningar om huruvida barns delaktighet och inflytande vid lunchen kan främja barns förståelse för mat och den egna kroppen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Selma Obradovac; Antje Porstmann; [2017]
  Nyckelord :Inflytande; delaktighet; barnsyn; måltid; förskola; pedagogens professionella roll;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra några förskollärares uppfattningar kring huruvida barns inflytande vid lunchsituationen kan främja barns förståelse för mat och den egna kroppen. Vi utgår från tre frågeställningar: Hur organiserar de intervjuade förskollärare lunchsituationen? Vilka pedagogiska utmaningar innebär barns inflytande vid lunchsituationen, enligt de intervjuade förskollärarna? Hur ser förskollärarna på det lärande som sker vid lunchsituationen (genom barns inflytande) med avseende på förhållandet mellan mat och den egna kroppen? Resultatet tolkades i relation till det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 3. 3. Den fria lekens villkor i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linn Gustavsson; Isabella van Dyck; [2017]
  Nyckelord :Egenvärde; fri lek; förskola; kultur; nyttovärde; villkor;

  Sammanfattning : Den fria lekens plats i förskolans vardag har genom ökat lärandefokus kommit att ifrågasättas. Lek sammankopplat med formellt lärande står i kontrast mot fri lek utifrån barns egen lek- och kamratkultur. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om den fria lekens villkor inom ramen för förskolans verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Var går gränsen egentligen? : - En studie om mobbningsförebyggande arbete i fritidshem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning

  Författare :Amer Suskic; [2016]
  Nyckelord :Mobbning; Förebyggande arbete; Sociokulturellt perspektiv; Proximala utvecklingszonen; Fritidslärare; Barn;

  Sammanfattning : Antal sidor: 37 Syftet med studien är att skapa kunskap om hur fritidslärare beskriver det förebyggande arbetet mot mobbning i sina respektive verksamheter. Frågeställningarna är – Var går gränsen mellan kränkande handlingarna och skoj, enligt fritidslärarna? Hur beskriver fritidslärarna det förebyggande arbetet mot mobbning på fritidshemmen? Det sociokulturella perspektivet genomsyrar den kvalitativa studie där fokusgrupper hölls för datakonstruktion. LÄS MER

 5. 5. Problemlösning i matematik för elever inom autismspektrumtillstånd. Åtta matematiklärares uppfattningar om styrkor, svårigheter och stödjande undervisningsformer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anette Karlsson; Marcus Nordin; [2014-06-03]
  Nyckelord :specialpedagogik; autismspektrumtillstånd; matematik; problemlösning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka matematiklärares uppfattningar om vilka styrkor och svårigheter elever inom autismspektrumtillstånd (AST) uppvisar beträffande problemlös-ning i matematik i åk 6-9 och hur lärarna anser att undervisning kan bedrivas för att eleverna ska nå målen inom området i åk 9.Teori: Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv, där kommunikativa processer är cen-trala i mänskligt lärande och utveckling (Säljö, 2000). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sociokulturella ramar.

Din email-adress: