Sökning: "Sociokulturella ramar"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Sociokulturella ramar.

 1. 1. Specialpedagogers bidrag i skolanskompetenshöjande insatser : en fenomenografiskt inspirerad studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Gulla Schornack; [2017]
  Nyckelord :Specialpedagog; kollektivt lärande; handledning; handledningssamtal; grupphandledning;

  Sammanfattning : Denna fenomenografiskt inspirerade studie har som syfte att öka kunskapen om variationen i specialpedagogers uppfattningar av sina bidrag i skolans kompetenshöjande insatser. Syftet är även att försöka fördjupa förståelsen för specialpedagogers inflytande på lärares kompetensutveckling. LÄS MER

 2. 2. Var går gränsen egentligen? : - En studie om mobbningsförebyggande arbete i fritidshem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning

  Författare :Amer Suskic; [2016]
  Nyckelord :Mobbning; Förebyggande arbete; Sociokulturellt perspektiv; Proximala utvecklingszonen; Fritidslärare; Barn;

  Sammanfattning : Antal sidor: 37 Syftet med studien är att skapa kunskap om hur fritidslärare beskriver det förebyggande arbetet mot mobbning i sina respektive verksamheter. Frågeställningarna är – Var går gränsen mellan kränkande handlingarna och skoj, enligt fritidslärarna? Hur beskriver fritidslärarna det förebyggande arbetet mot mobbning på fritidshemmen? Det sociokulturella perspektivet genomsyrar den kvalitativa studie där fokusgrupper hölls för datakonstruktion. LÄS MER

 3. 3. Problemlösning i matematik för elever inom autismspektrumtillstånd. Åtta matematiklärares uppfattningar om styrkor, svårigheter och stödjande undervisningsformer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anette Karlsson; Marcus Nordin; [2014-06-03]
  Nyckelord :specialpedagogik; autismspektrumtillstånd; matematik; problemlösning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka matematiklärares uppfattningar om vilka styrkor och svårigheter elever inom autismspektrumtillstånd (AST) uppvisar beträffande problemlös-ning i matematik i åk 6-9 och hur lärarna anser att undervisning kan bedrivas för att eleverna ska nå målen inom området i åk 9.Teori: Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv, där kommunikativa processer är cen-trala i mänskligt lärande och utveckling (Säljö, 2000). LÄS MER

 4. 4. Lär på plats : En fallstudie kring Arbetsplatsförlagt Lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Gunnar Andersson; Camilla Eliasson; [2013]
  Nyckelord :APL; praktik; handledare; entreprenö riellt lärande; den proximala utvecklingszonen;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka hur arbetsförlagt lärande, APL fungerar på ett företagsom tar emotelever från ett yrkesinriktat gymnasieprogram.Vi har gjort en fallstudie kring detta företag och genomfört intervjuer med tre elever som varit på detta företag på sin praktik, APL. LÄS MER

 5. 5. Att vända skolsituationen : En studie av faktorer som några elever och föräldrar anser möjliggjort en återgång till ordinarie skolform från en särskild undervisningsgrupp.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Karlsson; [2013]
  Nyckelord :skola; socialt samspel; särskild undervisningsgrupp; barn i behov av särskilt stöd;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker elever i svårigheter som lyckas vända sin skolsituation. Det man sett i forskning vara framgångsfaktorer för att skapa en skola för alla är, individuell anpassning och stöd i lärandet, stöd i det sociala samspelet mellan elever, gruppstärkande övningar, god kommunikation och samsyn mellan inblandade parter i och kring det direkta skolarbetet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sociokulturella ramar.

Din email-adress: