Sökning: "Svenskt teckenspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Svenskt teckenspråk.

 1. 1. Adversativa och deskriptiva betydelserelationer i svenskt teckenspråk

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Josefin Bark; [2018]
  Nyckelord :sign language; adversative semantic relations; descriptive semantic relations; teckenspråk; adversativa betydelserelationer; deskriptiva betydelserelationer;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur adversativa och deskriptiva betydelserelation markeras i satser och hur manuella och icke manuella signaler används för att markera dess betydelserelationer i det svenska teckenspråket. Olika områden i denna studie belyses för att de har betydelse för markering av adversativa och deskriptiva betydelserelationer och kan påverka för hur vi markerar tecken och icke-manuella signaler i teckenspråkssatser: teckenrummet, icke manuella signaler och ordföljd som kan variera. LÄS MER

 2. 2. Fonologisk utveckling i det svenska teckenspråket hos hörande andraspråksinlärare : Identifiering av aspekter, tecken och en- och tvåhandstecken

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för teckenspråk

  Författare :Eira Balkstam; [2018]
  Nyckelord :Aspects; L2 learning; modality; Swedish sign language; Andraspråksinlärning; aspekter; modalitet; svenskt teckenspråk;

  Sammanfattning : I den här studien har undersökts hörande andraspråksinlärares fonologiska utveckling med avseende på deras förmåga att identifiera ett teckens aspektstruktur, både partiellt och som hela tecken, samt en- och tvåhandstecken. Deras resultat jämfördes sedan med en kontrollgrupp bestående av döva förstaspråkstalare av svenskt teckenspråk. LÄS MER

 3. 3. Akademiskt svenskt teckenspråk : En undersökning av akademiska kännetecken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Juli af Klintberg; [2018]
  Nyckelord :Academic Sign Language; Language style; lettering; descriptive; formal; informal; Akademiskt teckenspråk; språkstil; bokstavering; deskriptiv; formellt; informellt;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka de kännetecken som kan betraktas ingå i akademiskt svenskt teckenspråk och som i sin tur kan bidra till att studenter kan författa sina uppsatser på akademiskt svenskt teckenspråk. Inspelat material från föreläsningar, gjorda av fyra döva akademiker och från teckenspråkskorpus, där två av de döva akademikerna även medverkande och några slumpmässigt valda informanter, undersöktes. LÄS MER

 4. 4. TECKENSPRÅK OCH SPEL : Upplevelse av teckenspråk i förstapersonsvy

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Karl Lindblom; [2018]
  Nyckelord :Swedish sign language; Camera Perspective; computer games; 3D animation; Svenskt teckenspråk; Kameraperspektiv; Datorspel; 3D animation;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur animerat teckenspråk upplevs inom förstapersonsperspektiv i spel för svenska teckenspråksanvändare. Studien är inspirerad av en liknande undersökning av Kerstin Liliedahl (2017). LÄS MER

 5. 5. Undervisning i svenskt teckenspråk för elever med hörselnedsättning och döva med cochleaimplantat : Hur ser tillgången ut i kommunala skolor och vad påverkar detta?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Barbro Nilsson Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Döv; hörselnedsättning; cochleaimplantat; svenskt teckenspråk;

  Sammanfattning : För tio år sedan gick en stor andel av barn med cochleaimplantat (CI) i specialskolan för elever som är döva eller har hörselnedsättning, idag väljs till största delen den egna hemkommunens skola. Barn med CI är medicinskt döva utan sitt CI men fungerar som en person med varierad grad av hörselnedsättning med sitt CI. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Svenskt teckenspråk.

Din email-adress: