Sökning: "The Function of Attitude"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden The Function of Attitude.

 1. 1. Styrelsens roll i små och medelstora företag : en studie om företagsägares attityder till en arbetande styrelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Emilia Lodin; [2016]
  Nyckelord :board work; outside directors; small and medium-sized enterprises; business owner; attitudes; styrelsearbete; externa ledamöter; små och medelstora företag; företagsägare; attityder;

  Sammanfattning : Enligt svensk lagstiftning måste aktiebolag ha en styrelse. Dock skiljer det sig på vilket sätt styrelsen involveras i företags strategiska arbete och hur företagsägare förhåller sig till dess funktion. I små och medelstora företag fyller styrelsen sällan någon reell funktion. LÄS MER

 2. 2. ”Jag trivs ändå i min lilla bubbla” – En studie om studenters attityder till personalisering

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Alice Hedin; [2016]
  Nyckelord :Personalisering; Filterbubbla; Attityder; Streamingtjänster; Nyhetstjänster; Sociala medier; Sökmotorer; Web personalization; Filter bubble; Attitudes; Streaming services; Media channels; News; Social media; Search engines;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att undersöka studenters attityder till utvecklingen av personalisering inom webbaserade tjänster och utforska skillnader och likheter mellan studenternas attityder. Studiens empiriska material är insamlat genom fem kvalitativa intervjuer och en webbenkät med 72 respondenter. LÄS MER

 3. 3. The use of Machine Learning Algorithms for Adaptive Question Selection in Questionnaire-based Mental Health Data Collection Apps

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Alexander Tallroth; Max Ålander; [2016]
  Nyckelord :genetic algorithms; machine learning; random forest; feature selection; mental health; apps; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report discusses the implementation of machine learning algorithms for personalising question selection in a questionnaire-based self-report app for individuals suffering from mental health issues. A so-called \textit{Random Forest - Genetic Algorithm} (RFGA) hybrid prediction method is used to find an optimal set of relevant questions to pose to new users in the app. LÄS MER

 4. 4. El uso del valenciano, la actitud hacia la lengua y la destreza escrita : Un estudio sociolingüístico sobre el dominio del valenciano de jóvenes alicantinos

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Amina Harnafi; [2016]
  Nyckelord :Bilingualism; Diglossia; Valencian; CAF; Proficiency; Attitude; Motivation; Identification; Code- switching; Writing skills; Linguistic competence; Alicante; Bilingüismo; Diglosia; Valenciano; CAF; Proficiencia; Actitud; Motivación; Identificación; Alternancia de códigos; Destreza escrita; Competencia lingüística; Alicante;

  Sammanfattning : Los jóvenes de Alicante viven en una sociedad donde coexisten dos lenguas, el castellano y el valenciano. La lengua valenciana es utilizada por jóvenes de Alicante tanto en ámbitos formales como informales. Los jóvenes hablantes de valenciano sienten un lazo identificativo con la lengua que se rige por las actitudes de éstos. LÄS MER

 5. 5. "Tjejer är ofta enklare att ha att göra med" : En video- och intervjustudie om hur sångundervisning och sånglärares bemötande påverkas av elevens biologiska kön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Sanna Larsson; [2016]
  Nyckelord :singing; vocal tutoring; vocal teacher; gender; sex and social constructionism; sång; sångundervisning; sånglärare; bemötande; genus och socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete inriktar sig på att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur sånglärares elevbemötande påverkas av elevens biologiska kön. Med hjälp av videoobservationer av lärarnas sångundervisning i kombination med semistrukturerade intervjuer med de observerade lärarna har olika teman framkommit i analysarbetet av lärarnas elevbemötande och uttalade uppfattningar kring kön och genus. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet The Function of Attitude.

Din email-adress: