Sökning: "achievement in mathematics"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden achievement in mathematics.

 1. 1. Prestationer i TIMSS : skillnader i elevers testresultat.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Hanna Larsson; Anna Tellander; [2018]
  Nyckelord :TIMSS; prestation; matematik; skillnader; faktorer; variabler;

  Sammanfattning : Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) undersöker, vart fjärde år, kunskapsnivån i matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs fyra och årskurs åtta. Över 50 länder deltar i TIMSS och den sammanställda datan granskas av forskare. LÄS MER

 2. 2. Tror jag att jag kan det här? : En kvantitativ studie om elevers tilltro till sin egen matematiska förmåga i relation till faktisk prestation i metod-och problemlösningsuppgifter 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sarah Algotsson; [2018]
  Nyckelord :Self-assessment; confidence; self-perception; method ability; problem solving ability; mathematics; accomplishment; self-efficacy; symbolic interactionism; mathematical ability; tasks; Självskattning; tilltro; självuppfattning; metodförmåga; problemlösningsförmåga; matematik; prestation; själveffektivitet; self-efficacy; symbolisk interaktionism; matematisk förmåga; matematikuppgifter;

  Sammanfattning : Denna kvantitativa forskningsrapport inriktar sig på hur elever uppfattar sin egen matematiska förmåga, vilken grad av tilltro eleverna har till sin förmåga och hur de presterar i matematikämnet med särskilt fokus på metod- och problemlösningsuppgifter. Den litteratur som ligger till grund för studien baseras på vad det innebär att tro på sin egen förmåga, förmågan att kunna värdera sig själv och sin förmåga samt matematikuppgifters betydelse för skapandet av självuppfattning och tilltro till den egna förmågan. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan elevers motivation och prestation i matematik : En fallstudie inom multiplikation för årskurs två

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Utbildningsvetenskap och Matematik

  Författare :Lina Wetterfall; [2017]
  Nyckelord :Multiplication; motivation; achievement.; Multiplikation; motivation; prestation.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan elevers motivation och prestationer gällande räknesättet multiplikation. Motivationen graderas utifrån elevernas egna skattningar i form av hur de upplever ämnesområdet samt deras upplevelser om hur svårt eller lätt det är. LÄS MER

 4. 4. En systematisk litteraturstudie om olika undervisningsmetoders påverkan på elevers motivation i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Michelle Aldén; Nathalie Wengelin; [2017]
  Nyckelord :mathematics; methods; strategies; teaching; educat; intruction; motivation; matematik; metoder; strategier; undervisning; lärande; instruktioner; motivation;

  Sammanfattning : Elevers prestationer och kunskap i matematik är en högaktuell fråga som diskuteras och jämförs både i Sverige och internationellt. Internationella mätningar har en längre tid pekat på en lägre kunskapsnivå och i Sverige diskuteras anledningarna till dessa nedåtgående resultat. LÄS MER

 5. 5. An Intersectional Analysis of Gender Peer Effects in Swedish Classrooms

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Olivia Elf; Artur Obminski; [2017]
  Nyckelord :peer effects; education; intersectionality; gender; TIMSS;

  Sammanfattning : In this study, we examine the impact of the proportion of girls among classroom peers on fourth-grade mathematics achievement in Sweden. To allow for the possibility that different groups of students are affected in distinct manners, we separate the effects based on students' gender and whether they are new immigrants. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet achievement in mathematics.

Din email-adress: