Sökning: "arbetsmodeller och metoder"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden arbetsmodeller och metoder.

 1. 1. ”Denna ska ja ge till mina mamma o pappa”- En kvalitativ observationsstudie av barns skapande och tillägnande av sina teckningar till en nära person

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Birgitta Hansson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; anknytningsteori; anknytning; inre arbetsmodeller; intermediärt område; övergångsfenomen; övergångsobjekt; ge gåvor gift giving; tillägna; barns bildskapande;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ observationsstudie som vittnar om att ritandet och tillägnandet av sina teckningar spelar roll för barnen på olika sätt. Syftet är därför att undersöka vilken betydelse tillägnandet av barns teckningar till någon nära person har, för barn i 3-5 års ålder under fri lek på en förskola, samt hur man kan se tillägnandet som en del av anknytningsprocessen och i förhållande till begreppen intermediärt område och övergångsobjekt. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors attityder till förbättringsarbete : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Westin; [2017]
  Nyckelord :Förbättringsarbete; Lean; Patientsäkerhet; Akutsjukvård; Enkät;

  Sammanfattning : För att bedriva en säker vård har vårdpersonal skyldighet att arbeta enligt evidensbaserade metoder och systematiskt arbeta med patientsäkerhetsarbete. För att uppnå detta införs arbetsmodeller som resulterar i förändringsarbeten. Lean är en sådan modell som går ut på att eliminera slöseri genom kontinuerligt förbättringsarbete. LÄS MER

 3. 3. Redskap för formativ bedömning : En kvalitativ samt kvantitativ studie om användningen av formativa bedömningsredskap i ämnet Idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

  Författare :Marcus Ehrnholm; [2013]
  Nyckelord :formativ bedömning;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien är att undersöka hur lärare i ämnet Idrott och hälsa arbetar med redskap för formativ bedömning. Studien undersöker tre sammanlänkade delar: planering, genomförande, och utvärdering av lektionerna. LÄS MER

 4. 4. Modeller för effektiv produktutveckling : En undersökning av produktutvecklingsmodeller i stålindustrin

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Joel Larsson; Caroline Mogard; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utvecklingen i dagens samhälle är snabbt ökande och likaså utvecklingen av produkter i alla branscher. För att idag följa med i snabba förändringar och behålla sina marknadsandelar krävs struktur för framtagningen av nya produkter. LÄS MER

 5. 5. Skript avseende trygghet i relation till mentala representationer av anknytning och omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Caroline Gustafsson; Björn Torshall; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom den anknytningsteoretiska forskningen har individers interna arbetsmodeller avseende anknytning i tidigare studier undersökts via mer medvetna metoder, såsom Adult Attachment Interview (AAI; George, Kaplan & Main 1984/1996). I ett försök att nå mer implicita och automatiska representationer utav anknytning och även omvårdnad rekryterades 78 deltagare i syfte att undersöka hur olika individers skript för trygghet i detta sammanhang ser ut i jämförelse med deras interna arbetsmodeller för anknytning och omvårdnad. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet arbetsmodeller och metoder.

Din email-adress: