Sökning: "article usage"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden article usage.

 1. 1. There are two sides to every story: A study of how various interpretations and goals affect technology usage

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hanna Hansson; Louise Mattsson; [2018-07-03]
  Nyckelord :Sociomateriality; Affordances; Constraints; Imbrication; Information and Communication Technology;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Preposition and article usage in learner English : An investigation of negative transfer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Håkan Almerfors; [2018]
  Nyckelord :Error Analysis; article usage; preposition usage; negative transfer; corpus study; Swedish learners of English; Portuguese learners of English; felanalys; artikelanvändning; prepositionsanvändning; negativ språköverföring; korpusundersökning; svenska elever som studerar engelska; portugisiska elever som studerarar engelska;

  Sammanfattning : The ways in which someone’s first language (L1) influences his or her second language (L2) to create errors, that is negative transfer, is a topic that has received much attention in the field of Second Language Acquisition (SLA). Previous research has suggested that negative transfer is responsible for many errors. LÄS MER

 3. 3. MLI:s styrkor och svagheter - En skatterättslig analys av OECD:s multilaterala instruments potentiella genomslagskraft och funktionalitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tara Curovic; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; BEPS; OECD; MLI; Law and Political Science;

  Sammanfattning : To this day, 78 states have signed the OECD Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI). The purpose of the convention is to swiftly implement tax treaty related BEPS measures without having to bilaterally implement those changes in every tax treaty. LÄS MER

 4. 4. Hur effektiv och säker är en kombination av afoxolaner och milbemycinoxim mot gastrointestinala nematoder hos hund?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Pegah Heirani; [2018]
  Nyckelord :afoxolaner; milbemycinoxim; nematoder; hund;

  Sammanfattning : Nära relation mellan människor och sällskapsdjur har många fördelar. Men det finns risk för överföring av zoonotiska parasiter. Hittills finns det inga praktiska metoder för att minimera antalet ägg i miljön, så antiparasitära medel är fortsatt ett värdefullt verktyg. LÄS MER

 5. 5. Ersättning vid inrättande av vattenskyddsområde

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Erika Montelius; Pavlovic Marija; [2018]
  Nyckelord :Compensation; water protection; water supply; Ersättning; vattenskyddsområde; vattentäkt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder om det går att reglera lagstiftning gällande ersättning vid rådighetsinskränkning på den enskilda fastighetsägarens mark, i de fall då expropriation sker i syfte att främja miljöskydd för specifikt ändamål. Utredningen avgränsas till miljöskyddet, specifikt vattenskyddsområden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet article usage.

Din email-adress: