Sökning: "avlopp"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade ordet avlopp.

 1. 1. Rening av spolvatten i dynasandfilter

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Isabelle Bjelkenfors; [2017]
  Nyckelord :Vattenrening; Dynasandfilter; Spolvatten; Fällning;

  Sammanfattning : Detta arbete är ett obligatoriskt moment på 15hp i min utbildning till kemiingenjör tillämpad bioteknik vid Högskolan i Borås. Arbetet innebär ett pilotförsök vid Mölndals vattenverk. Försöket går ut på att rena spolvatten från dynasandfilter som är en förutsättning till att vattnet ska kunna återvinnas i processen. LÄS MER

 2. 2. Boende på vatten – en utredande studie om den flytande bostadens förutsättningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Käck Simon Käck; Dalblad Lundin Emelie; [2017]
  Nyckelord :Alternative housing; alternative land use; floating houses; housing shortage; living on water; shoreline protection; urban development.; Alternativa boendelösningar; alternativ markanvändning; boende på vatten; bostadsbrist; flytande bostäder; strandskyddet; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Bostadsbristen drabbar alla, i framtiden måste vi utforma bostäder och stadsdelar som främjar social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Flytande bostäder har dessa egenskaper men har svårt att etablera sig i Sverige. Studien syftar till att utreda möjligheter och problem som finns för flytande bostäder i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Villkorade lov eller startbesked enligt PBL 4 kap. 14 § 1 : planbestämmelsens förekomst och  tillämpning i detaljplaner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Erica Olson; Ellinor Segerlind; [2017]
  Nyckelord :Detail development plans; plan regulation; conditions; permit; starting clearance; facility; suitable; municipality; Detaljplan; planbestämmelse; villkorade; lov; startbesked; anläggning; ändamålsenlig; kommun;

  Sammanfattning : I arbetet för en hållbar utveckling är frågorna angående mark- och vattenområdens användning högst central. För att uppnå effektiv användning är det grundläggande att mark- och vattenområden används för de ändamål som de anses mest lämpade för. LÄS MER

 4. 4. Beräkningsverktyg till strategisk planering av framtidens ledningsbundna infrastruktur : Utveckling av modell för LCC- och LCA-analyser av ledningsbunden infrastruktur

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Filip Bergman; Niklas Olsson; [2017]
  Nyckelord :LCA; LCC; Subsurface infrastructure; Culvert; Modeling; Monte-carlo; Urban planning; Ledningsbunden infrastruktur; Kulvert; Livscykelanalys; Modellering;

  Sammanfattning : En ny lag kring hållbarhetsredovisning för företag med samhällsbärande verksamhet innebär att företagen behöver rikta ett större fokus på hållbarhet och därmed minska miljöpåverkan. För att öka hållbarheten och medvetenheten kring vilka kostnader och vilken miljöpåverkan företagets aktiviteter leder till kan ett livscykelperspektiv leda till ökad kunskap och förståelse. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of sustainability criteria for small-scale wastewater treatment facilities

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Edvard Nordenskjöld; [2017]
  Nyckelord :On-site sewage facilities; phosphorus; micropollutants; multi-criteria analysis; precipitation; adsorption; full-scale; wastewater treatment; Enskilda avlopp; fosfor; mikroföroreningar; multi-kriterie analys; utfällning; adsorption; fullskala; avloppsrening;

  Sammanfattning : There are about 700,000 on-site sewage facilities (OSSFs) in Sweden, almost a quarter of which amount only to septic tanks for sludge collection and removal, with no form of post-treatment. All these OSSFs contribute about 10 % of the total anthropogenic phosphorus (P) load from Swedish coasts to the Baltic Sea. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet avlopp.

Din email-adress: